Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
3 februari 2020
De man van 1 miljard op DVDP

Wouter Schilperoort (Directeur Programma Woningbouw BZK) informeert je over de laatste stand van zaken van de woningmarktimpuls van 1 miljard euro voor de bouw van betaalbare goede woningen voor starters en middeninkomens en het oplossen van knelpunten in de woningbouw. Veel gemeenten zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor een aanvraag. Hoor tijdens de DVDP van Wouter zelf hoe je de kans zo groot mogelijk kunt maken om voor een bijdrage in aanmerking te kom​en.

Het kabinet heeft in 2019 een maatregelenpakket aangekondigd om de verschillende aspecten van het woningtekort aan te pakken. Met een woningbouwimpuls van 1 miljard euro wordt per 2020 gewerkt aan het inlopen van het woningtekort en het meerjarig hoog houden van de bouwproductie. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan 1) het versnellen van de woningbouw, 2) de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor onder anderen starters en mensen met een middeninkomen, inclusief 3) bijdragen aan de infrastructurele ontsluiting die daarvoor nodig is, het adresseren van de stikstofuitspraak voor de woningbouw en het zorgdragen voor een kwalitatief goede leefomgeving. Meer betaalbare woningen bouwen vormt een belangrijk instrument om de gevolgen van de krappe woningmarkt voor mensen tegen te gaan. Vooral in en rondom de grote steden is de bouw van betaalbare woningen een aandachtspunt. De kosten zijn hoog, omdat het op gang brengen van een gebiedsontwikkeling duur is. Er kunnen hoge kosten gepaard gaan met de ontwikkeling van een gebied (bijvoorbeeld de kosten voor de uitplaatsing van bedrijven, sanering, aankoop of onteigening van gronden), het direct bereikbaar maken van een gebied, en ook het realiseren van de bouw van betaalbare woningen in een kwalitatief goede leefomgeving (sociale huur, middenhuur en betaalbare koop). Bovendien kan de uitspraak van de Raad van State over de verlaging van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden tot hogere kosten leiden. Het gevolg van onder meer deze factoren is dat nieuwbouwwoningen nu erg duur zijn of een lange looptijd hebben om gerealiseerd te worden. De woningbouwimpuls kan een bijdrage leveren om dat te veranderen. Met het Besluit Woningbouwimpuls 2020 (hierna: BWi) wordt de grondslag gecreëerd voor specifieke uitkeringen aan gemeenten om het woningtekort in te lopen en de bouwproductie meerjarig hoog te houden. Om een Rijksbijdrage te kunnen krijgen uit de woningbouwimpuls moet een gemeente aan voorwaarden voldoen. Conditionaliteit en additionaliteit zijn kernprincipes, en vormen de kerngedachte achter de bepalingen van dit besluit. In een ministeriele regeling wordt de conditionaliteit en additionaliteit nader uitgewerkt.

Het is de verwachting dat het besluit en de regeling binnen enkele maanden in hun definitieve vorm gepubliceerd worden. Lees hier meer over op: https://www.internetconsultatie.nl/woningbouwimpuls​​ 

Tijdens deze sessie  op de DVDP hoor je van Wouter Schilperoort (Directeur Programma Woningbouw BZK) en collega's over de achtergronden van de regeling en hoe die in de praktijk wordt vormgegeven. Ook nodigen we enkele gemeenten uit om toe te lichten welke aanvraag zij in voorbereiding hebben. Op die manier ben je in korte tijd helemaal bij en kun je de kansen vergroten voor een eigen aanvraag.


https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/Wouter.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/Wouter.jpg