Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
14 februari 2020
Publieksdebat woningbouwlocaties

Nederland staat voor een enorme ruimtelijke opgave. In de komende jaren moeten een miljoen nieuwe huizen gebouwd worden, waarbij ook nog eens uitgebreid aandacht geschonken moet worden aan de bereikbaarheid, infrastructurele ontsluitingen, de energietransitie, de klimaatopgave, de kwaliteit van ons landschap, het versterken van de natuur en de groenopgave. Het grote knelpunt daarbij is waar de ruimte gevonden moet worden voor al die nieuwe woningen. De heersende doctrine is dat de nieuwbouw zoveel mogelijk plaats moet vinden binnen bestaand stedelijk gebied en als blijkt dat dat echt onvoldoende is, dan mag eventueel gezocht worden naar locaties aan de randen van de steden. Anderen, waaronder de NEPROM, waarschuwen al langere tijd dat bestaande steden daar onvoldoende ruimte voor bieden, dat binnenstedelijk bouwen zeer complex, langdurig en kostbaar is. Daardoor wordt bouwen steeds duurder, loop de schaarste verder op, wordt er naar stringente regulering gegrepen waardoor de nieuwbouw nog weer verder ontmoedigd wordt en we in een echte wooncrisis belanden. Reden waarom de NEPROM er voor pleit om naast binnenstedelijk bouwen te bevorderen  onmiddellijk voor minstens 50% van de woningbouwopgave op zoek te gaan naar geschikte locaties nabij de steden en daar voortvarend integrale plannen et ontwikkelen die een antwoord geven op de grote opgaven die ook in de NOVI worden neergelegd. In dit debat wordt over twee stellingen gedebatteerd. Belangrijkste doelstelling van deze debatten is om deelnemers op interactieve wijze te prikkelen o na te denken over dit vraagstuk waarbij zij argumenten op basis van hun kennis en expertise en niet noodzakelijkerwijze op basis van hun persoonlijke opvatting. 


1) Alle nieuwbouw in Nederland moet plaatsvinden binnen de steden.

2) Het Rijk moet de regie voeren op de nieuwe woningbouwlocaties in Nederland

De zaal debatteert over de geponeerde stellingen op basis van een opgelegd standpunt. De helft van de zaal verdedigt de stellingen, de andere helft valt die aan. o.l.v. Roderik van Grieken, directeur Nederlands Debat Instituut.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/woningbouwlocaties.jpg