Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
17 februari 2020
Rijnenburg: Stad van de Toekomst

Op  28 november jl. heeft het Consortium Grondeigenaren Rijnenburg het ‘Appèl voor Rijnenburg’ aan wethouders Klaas Verschuure en Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht aangeboden. In deze oproep wordt aan de gemeente gevraagd om gezamenlijk Rijnenburg op te pakken voor het aanpakken van de uitdagingen op de woningmarkt en de energietransitie. Samen kunnen de partijen de gemeente helpen meerdere doelstellingen te realiseren door hier een duurzaam en betaalbaar woon- en energielandschap te creëren.

De stad en de regio Utrecht heeft een groot tekort aan woningen. De komende jaren wordt alles op alles gezet om zoveel mogelijk nieuwe woningen binnen bestaand stedelijk gebied en nabij openbaar vervoersknooppunten te bouwen, maar volgens veel partijen is dat zo complex en kostbaar en duurt dat zo lang, dat dat in de komende jaren tot gevolg heeft dat het woningtekort verder oploopt en dat vooral de lagere en middeninkomens daar de dupe van worden. Reden voor partijen om te pleiten voor een én-én-strategie. En ontwikkeling van nieuwbouw binnen bestaand stedelijk gebeid en nieuwbouw in Rijnenburg. De polder in de oksel van A12 en A2, tegenover Leidsche Rijn die de provincie al meer dan 10 jaar geleden bestempelde als een gebied voor woningbouw.

De gronden in Rijnenburg zijn in bezit van een aantal ontwikkelaars en beleggers, waardoor ontwikkeling en realisatie relatief snel tot stand kunnen komen. De locatie kent echter ook veel grote opgaven en uitdagingen, zoals de complexe waterhuishouding in een deel van het gebied en het feit dat er kostbare openbaarvervoersvoorzieningen nodig zijn om het gebied goed te ontsluiten.

De ideeën over Rijnenburg zijn in de afgelopen jaren sterk veranderd. Gingen partijen op een bepaald moment nog uit van 7.000 nieuw te bouwen woningen, nu wordt gesproken over 25.000 woningen, waarbij er bovendien zeer hoge ambitie zijn ten aanzien van duurzame energieopwekking. Voor iedereen is duidelijk dat het geen gemakkelijk besluit zal zijn om Rijnenburg tot te ontwikkelen stedelijk gebied te bestempelen. Als dat gebeurt, dan zal Rijenburg ook echt een stadsdeel van geheel nieuwe generatie moeten worden. Hoewel de VINEX-locaties zeer gewaardeerd worden door hun bewoners - zo is Leidsche Rijn dat in de afgelopen 30 jaar ontwikkeld en gebouwd is inmiddels een zeer geliefd woongebied - kan Rijnenburg en een volgende generatie “woonwijken op uitleglocaties” geen kopie van Vinex worden. We zijn inmiddels 30 jaar verder. De samenleving is geheel veranderd.

Overheerst op de meeste VINEX-locaties de eengezinswoning en zijn het deels slaapsteden, de volgende generatie zal veel stedelijker moeten, met woningen in hogere dichtheden en meer functiemenging. De grote opgaven van de energietransitie, de bereikbaarheid, de klimaatadaptie en de kwaliteit van de ruimte zullen hier op een volgend niveau getackeld moeten worden. Zo zal Rijenburg wat betreft energiegebruik niet alleen zelfvoorzienend moeten worden, het zal ook in een del van de energievoorziening van de bestaande stad moeten voorzien. Openbaar vervoer, hoogwaardige snelle fietsverbindingen en het terugdringen van het ruimtegebruik en de uitstoot van de auto dienen uitgangspunt te zijn bij Rijnenburg. Net als watervang en –buffering, gelijk opgaand met natuurontwikkeling en het creëren van een aangename groene leefomgeving, in combinatie met stedelijkheid, zijn enorme ontwerp- en ontwikkelopgaven. En bovendien moet het allemaal ook nog heel erg betaalbaar zijn. Kortom, de wensen ten aanzien van onze steden van de toekomst zijn torenhoog, terwijl de tijd dringt. Als we nu niet echt beginne met nadenken en ontwikkelen, dan zullen we straks als de druk op de woningmarkt nog verder oploopt en de ontevredenheid van de burger groeit, geen tijd meer hebben om echt goede nieuwe steden te bedenken. Daarom moeten we nu aan de slag, ook al is het politieke draagvalk daarvoor op dit moment nog niet aanwezig.

Tijdens deze sessie worden vanuit het perspectief van de grondeigenaren de uitgangspunten voor Rijnenburg perspectief geschetst. Niet omdat zij de wijsheid in pacht hebben, maar om met alle betrokkenen en de professionals in Nederland een dialoog tot stand te brengen en de beste ideeën en vernieuwingen voor dit gebied te genereren. En niet alleen voor dit gebied,  maar veel meer grootschalige uitleglocaties, waarvan de kans groot is dat binnenkort het besluit wordt genomen om die te gaan ontwikkelen. ​


In ROmagazine verscheen eerder onderstaand artikel.
Auteurs: Marcel Bayer en Kasper Baggerman​
Utrecht gaat consequent voor binnenstedelijk bouwen

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/Rijnenburg.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/Rijnenburg.jpg

Downloads

​In ROmagazine verscheen eerder onderstaand artikel.
Auteurs: Marcel Bayer en Kasper Baggerman​
Utrecht gaat consequent voor binnenstedelijk bouwen