Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
19 februari 2020
RIA voor de regio Noord-Holland boven het Noordzeekanaal

Met ondersteuning van minister Ollongren van BZK heeft de NOVI-Alliantie (met o.a. G40, Staatsbosbeheer, TU-Delft, Rover, NEPROM) het initiatief genomen tot vijf pilots. In die pilots worden sector-overstijgende, regionale gebiedsgerichte investeringsagenda's opgesteld. Daarbij gaat het niet louter om woningbouw, maar ook om de relatie met mobiliteit, groen, natuur, water, economische ontwikkeling, energietransitie en klimaatadaptatie. De inzet is dat deze RIA’s het aangrijpingspunt vormen voor Rijksbetrokkenheid in het kader van de NOVI-uitvoering. ​

De ontwikkeling van de RIA in de regio Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is het verst gevorderd. Het proces wordt getrokken door Friso de Zeeuw, Monique Stam en Walter Etty. Een aanzienlijk aantal gemeentelijk bestuurders is inmiddels aangehaakt. Daarnaast ook NS Randstad Noord, het Economisch Forum Holland boven Adam, VNO/NCW Nood-West Nederland, Landschap Noord-Holland, ontwikkelaars en corporaties, Rover en Staatsbosbeheer. Een groot aantal (her)ontwikkelingsgebieden is inmiddels geïdentificeerd en beschreven. Dat betreft niet alleen woningbouwlocaties, maar ook bedrijfsterreinen, groengebieden, etc. 

Geselecteerde gebiedsontwikkelingen en programma s worden verder uitgewerkt, aan de hand van het volgende items:

doel/ambitie gebiedsontwikkeling of programma met kaartbeeld    
businesscase: voorgenomen investeringen en wie gaat investeren; geraamde opbrengsten en  resterend tekort met dekkingsopties
kansen voor: mee-koppelen, versnellen en kwaliteitsverbetering en
bedreigingen en risico s zoals vertragingsfactoren; stapeling van ambities; verkokering    
beoogde organisatiestructuur en -proces

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/RIA2.jpg