Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
27 februari 2020
Het treinstation: stadscentrum van de toekomst

Het centrum van de stad verschuift in de richting van het station. Met de groeiende mobiliteit en de gewenste hogere dichtheden nabij OV-knooppunten geeft dit nieuwe uitdagingen voor de inrichting van de gebieden rondom stations. In diverse steden zijn ver gevorderde plannen voor verdere verdichting van het stationsgebied, zoals Eindhoven XL, Rotterdam Central District en Amsterdam Sloterdijk. Als gevolg van de grote verstedelijkingsopgave en de verdere groei van onze woningvoorraad met 1 miljoen tot 2030 zullen veel meer OV-knooppunten steeds intensiever benut gaan worden. Hoe spelen we daar met onze investeringen en ruimtelijke planvorming tijdig op in?


Intensivering en verdichting van stationsgebieden genereren nieuwe vraagstukken en uitdagingen. De afgelopen jaren hebben we al een enorme groei gezien in het aantal reizigers in het openbaar vervoer en met name bij railinfra. De komende jaren gaat die groei door. Tegelijk wordt de stationsomgeving naast doorgangsplek steeds meer ook zelf een bestemming. Fietsgebouwen, busstations, hotels, woontorens, kantoren, horeca; steeds meer functies vechten om dezelfde ruimte. Zeker als we klimaat adaptief willen bouwen en onze eigen energie moeten opwekken. We willen allemaal op die ene plek zitten; het station, de best bereikbare plek. Maar die dreigt daarmee onbereikbaar te worden.

De bouw van enorme fietsenstallingen bij een groot aantal stations kwam aan de sterk gegroeide vraag tegemoet, maar die stallingen blijken bij oplevering al te klein. Kunnen we hiermee doorgaan of biedt deelmobiliteit de oplossing? Moeten we nog meer ‘lopend naar het station’?
Bij een aantal stationslocaties heeft het ontvlechten van verkeersstromen en met name het busverkeer, ruimte gegeven om verder door te groeien.. Het zijn echter ook ingewikkelde en kostbare ingrepen. Gaan we al onze stations op die manier aanpakken?
Van oudsher zorgt de beschikbaarheid van parkeerplaatsen bij stations er voor dat veel automobilisten verleid worden om de trein te pakken. Maar met de toenemende druk op stationsgebieden staan die parkeerplaatsen steeds meer onder druk en worden ze naar de randen van de steden, naar mobiliteitshubs verdreven. De vraag is echter of dit echt gaat werken of dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Kortom, transport-oriented-development is mooi, maar de vraag is of we ook daar niet tegen de grenzen aanlopen.

In deze parallelsessie worden achtergronden, kansen en bedreigingen belicht aan de hand van concrete voorbeelden. Rogier en Daan nemen als ervaringsdeskundigen het publiek mee in de dilemma’s en de ruimtelijke oplossingen. Welke lessen kunnen we trekken voor een duurzame groei van de OV-knopen en hun omgeving? 
We hebben Paul Matthieu van gemeente Nijmegen gevraagd om op de eerst rij zitting te nemen en als eerste kritisch op de presentaties te reageren vanuit de eigen ervaringen en plannen van de gemeente Nijmegen met haar stationslocatie, waar onder andere de bouw van 2000 woningen, congrescentrum en 400 hotelkamers  is voorzien.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/NSstations-nijmegen.jpg