Skip Navigation LinksDefault

Sessies

​Naast het plenaire programma hebben we een gevarieerd sessieprogramma voor jou in petto. Gericht op trends, innovaties en nieuwe concepten - zoveel mogelijk aan de hand van concrete toepassingen en voorbeelden. Met gastsprekers uit het veld van vastgoed– en gebiedsontwikkeling, maar ook met gasten uit andere sectoren.​ Meer informatie over een sessie, klik dan op de titel.

Eerste ronde  |  van 11:45 tot 13:00 uur
01
Kwetsbare toeleveringsketens, tekorten aan kritische metalen en stijgende grondstofprijzen hebben wereldwijd grote gevolgen voor de bouwsector. Is dit een tijdelijke fase of zal een schaarste aan primaire grondstoffen in de toekomst de markt blijven bepalen? Eva Gladek legt uit hoe de circulaire economie de komende decennia kan helpen bij het bufferen en vermijden van een aantal van deze risico's voor de bouwsector.
02
Wat zoekt de stedeling als de stad haar belofte niet waar maakt?  [Parallelsessie]
Door het geringe aanbod van woningen, hoge prijzen en behoefte aan ruimte, richt de woningzoeker zich op andere gebieden dan de grote stad. Wat voor woning en woonomgeving zoekt de stedeling buiten de grote stad? En hoe ziet de ‘wooncarrière’ van de nieuwbouwkoper er uit? De NVM en haar data dochteronderneming Brainbay, presenteerden begin dit jaar al het onderzoek over de trek uit de stad. Voor de DVDP 2021 is daar een verdiepingsslag op gedaan. Niet alleen wordt getoond hoe de verhuisstroom van nieuwbouwkopers is, maar ook wat ze per saldo kwijt zijn na aan- en verkoop. En hoe verhoudt zich dat met degenen die in de stad blijven? Is nieuwbouw te duur of te goedkoop? Hoe wordt het ultieme bouwprogramma samengesteld om aan te sluiten op de wensen van de woningzoeker? Deze analyse wordt gestaafd aan de praktijkervaring van een NVM-nieuwbouwspecialist.
03
Geluk en Gezondheid zijn essentiële onderdelen van de huidige ontwikkel,- en bouwopgave. Door het welzijn van onze gebruikers centraal te stellen, kunnen we als bouwsector een positieve rol spelen in grote urgente thema’s als eenzaamheid, toenemende zorgkosten en duurzame verdichting van onze steden. Het mooie is dat hierbij maatschappelijke waarde en vastgoedwaarde hand in hand gaan. Toch blijft het vaak bij mooie woorden en nog te weinig daden. Juli Ontwerp onderzoekt samen met Syntrus Achmea, Zilveren Kruis en Blauwhoed hoe er hier echt stappen gezet kunnen worden. Hiervoor is onderzoek gedaan door het Happiness Lab, ontwikkelden ze een Programma van Eisen voor Geluk en Gezondheid en het woonconcept Samen Zelfstandig.
04
Een beloofd land op Rotterdam-Zuid  [Parallelsessie]
In deze sessie vertelt Pastors welke lessen te trekken zijn uit die aanpak en waar naast extra middelen ook meer regie vanuit het Rijk nodig is. Lessen die ook de markt zich aan kan trekken, want volgens Pastors lost die haar belofte op Rotterdam-Zuid niet in.
05
Wat levert het 'gezeik’ rondom de nieuwe Omgevingswet op?  [Parallelsessie]
Een wet die lang op zich laat wachten en veel belooft: de Omgevingswet. Met daarin een hoofdrol voor participatie. Veel ontwikkelaars zien er tegenop. Participatie levert hen gedoe op en dat wordt met deze nieuwe wet alleen maar erger. Maar kan het ook wat opleveren? Jazeker! Samen met Ernest van der Meijde, directeur van Wibaut Projectontwikkeling, delen Van der Voort en Dohle hun kennis over participatie en praktijkervaringen met het inzicht dat participatie soms gedoe is, maar dat het ook inspirerend en zelfs leuk kan zijn. Van der Meijde zijn aanpak, die soms verder gaat dan de Omgevingswet voorschrijft, leidde er toe dat 150 zienswijzen tegen een project werden ingetrokken.
Tweede ronde  |  van 14:00 tot 15:15 uur
06
Om goed vorm te kunnen geven aan een beloofd land is het belangrijk om de tijdgeest te duiden en te doorgronden. Als je de tijdgeest begrijpt, dan zie je wat mensen drijft en als je weet wat mensen drijft, dan kun je daarop anticiperen. Wereldnieuws en massapsychologie liggen ten grondslag aan haar analyses. Wat gebeurt er in de samenleving? En wat is het effect daarvan in de dagelijkse praktijk?
07
De belofte van partnerselectie  [Parallelsessie]
De populariteit van de partnerselectie bij ruimtelijke ontwikkelingen neemt snel toe. In steeds meer gemeenten wordt er mee gewerkt, maar wat is het eigenlijk, wat levert het op, waarom is het een goed idee en hoe pas je als gemeente partnerselectie toe? In deze sessie beantwoordt Sven Schroots deze en andere vragen en leggen Eva Hekkenberg en Joost Snepvangers uit wat de partnerselectie hen oplevert bij de ontwikkeling van het Maasterras in Zwijndrecht.
08
Place led development  [Parallelsessie]
Bureau Stipo is de initiatiefnemer van de programma's The City at Eye Level en Placemaking Europe. Deze programma’s richten zich op de vraag hoe we een betere en aantrekkelijkere stad verkrijgen door aan gebiedsontwikkeling vanuit de menselijke maat te doen, denkend vanuit de openbare ruimte. Leer in deze sessie van vele inspirerende praktijkvoorbeelden.
09
Een verdronken land?  [Parallelsessie]
Weersextremen. Wateroverlast. Of juist watertekort. De impact van klimaatverandering is groot. En wordt steeds groter. Ook in Nederland. De leefbaarheid van Nederland onder de zeespiegel lijkt daarmee op het spel te staan. Inwoners en ondernemers, ontwikkelaars en investeerders, onderzoekers en bestuurders moeten zich gaan afvragen hoe houdbaar de toekomst van dit deel van Nederland is. Want uit de meest recente studies -zoals het IPCC-rapport uit augustus van dit jaar- dringt een steeds alarmerender beeld op. Vanuit de wereld van de waterschappen probeert Rogier van der Sande u met een aanstekelijk optimisme in beweging te krijgen.
10
Unfolded  [Parallelsessie]
We merken om ons heen dat er veel krachten spelen die ons de hele dag opvouwen, krachten die ons soms belemmeren om vrij te denken, die misschien zelfs stress opleveren en dat levert zeker geen 'open mind' op. Door je bewust te zijn dat je ook weer kunt ontvouwen kun je tot nieuwe inzichten komen. Het vak van projectontwikkelaar of conceptontwikkelaar vraagt om een sterke inhoudelijke verdieping en een brede interesse in alles wat er in de wereld, land, stad, wijk en buurt gebeurt. Het vraagt ook om zeer authentieke interesse in mensen, wat ze bezig houdt, welke waarden ze hebben, waar ze gelukkig van worden, hoe ze hun buurt, wijk, stad, land en wereld ervaren. En het vraagt iets van je houding, het vraagt om openheid en het vermogen om niet vooringenomen naar vraagstukken te kijken. In de werksessie 'unfolded' vragen we van je om heel even los te komen van de manier waarop je altijd naar je projecten kijkt.
11
Verouderde winkelgebieden als aanjager van sterke steden  [Parallelsessie]
De woningbouwopgave moet zoveel mogelijk binnenstedelijk worden opgelost. Tegelijkertijd worstelen winkelcentra met leegstand en teruglopende bezoekers door de impact van online shopping & corona. Gemeenten en eigenaren staan voor een flinke opgave: hoe verdicht je de binnenstad en verbeter je gelijktijdig de winkelstraat? In deze sessie onderzoeken we wat nodig is om verouderde winkelgebieden succesvol te transformeren tot aantrekkelijke, toekomstbestendige en vitale stadskernen.
12
Value cases: van beweren naar bewijzen  [Parallelsessie]
Value cases zijn voorbeeldprojecten van gebouwen waarbij opdrachtgevers en architecten geclaimde waarden onderbouwen met bewijsvoering. De BNA meent dat value cases wezenlijk kunnen bijdragen aan een betekenisvolle dialoog over de meerwaarde van architectuur, met opdrachtgevers, gebruikers en publiek. Middels een concrete value case presenteert BNA een gerealiseerd project, samen met de ontwerpende BNA-architect en diens opdrachtgever, waarbij deze waarden een belangrijke rol hebben gespeeld.
13
Woningcorporaties bij gebiedsontwikkeling: terug van weggeweest!   [Parallelsessie]
De woningbouwproductie moet omhoog, zo is geconcludeerd in de Actieagenda Wonen. Voor woningcorporaties ligt er in het actieplan de wens om de productie te verhogen naar gemiddeld 25.000 sociale huurwoningen per jaar en bij te dragen aan 10.000 middelsegment huurwoningen per jaar. Inclusiviteit staat hierin centraal: de nieuwe buurten en wijken moeten zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor alle doel- en inkomensgroepen. Een ambitieuze opgave en in de uitvoering een opgave die niet solistisch kan worden uitgevoerd. Hoe pak je als woningcorporatie de regie op het sociale woonprogramma? Hoe zoek je de juiste samenwerkingen in de gemengde opgave en hoe bepaal je hierbij het juiste programma dat ook (financieel) haalbaar is voor alle partijen?
14
Staatsbosbeheer als groene meedenker en -doener bij woningbouwopgaven!?  [Parallelsessie]
Groene metropool, zo heet de Staatsbosbeheeraanpak van groene verstedelijking. Een natuur- & mensinclusieve kijk op de betekenis van groen én een vernieuwende aanpak van stadsontwikkeling. Hoor meer over de topografische ziekte en de dans door de schalen. En zie hoe in Purmerend de gemeente, projectontwikkelaar BPD en Staatsbosbeheer samenwerken aan een nieuwe stad. Kan meer rood buiten de stad tegelijkertijd leiden tot meer en hoogwaardiger groene natuur binnen èn buiten de stad? Een workshop onder leiding van Berend de Vries (lid directieraad gemeente Utrecht en thema/concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen) met onder andere Harry Boeschoten (Programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer), Robert Leever (Strategisch adviseur, gemeente Purmerend) en anderen.
15
Betaalbaar Bouwen en Betaalbaar Wonen  [Parallelsessie]
Hogere bouwproductie staat op veel agenda’s. De woningen moeten ook betaalbaar zijn. Dit terwijl grondstoffen duurder en schaarser worden, regelgeving complexer en er schaarste is aan personeel. Hoe kom je tot betaalbare woningen die snel te realiseren zijn en hoe anticipeert SWK als Garantie- en waarborgfonds op deze ontwikkelingen? In de workshop onder leiding van Eric Polman (Directeur SWK) maak je kennis met drie verschillende benaderingen van betaalbaar bouwen en betaalbaar wonen.
16
Buurten in beweging: tussen weerbare wijken en gentrificatie   [Parallelsessie]
De druk op de woningmarkt in de metropoolregio Amsterdam was de afgelopen jaren fors. Dat bracht naast stijgende koop- en huurprijzen en wachtlijsten, op buurtniveau gentrificatieprocessen met zich mee. Tegelijkertijd laat nieuw onderzoek van Ymere zien dat bepaalde buurten achteruitgaan. De concentratie van te veel kwetsbare bewoners en armoede kan wijken in een neerwaarde spiraal brengen. Hoe maak je de juiste mix in een wijk? Wat werkt wel en wat niet? En welke rolverdeling ziet zij t.o.v. private partners en gemeenten: Vind elkaar en onderzoek uitruilmogelijkheden is het devies. Hieke Bakker, ontwikkelingsmanager Ymere, vertelt aan de hand van onderzoek, praktijk en strategie hoe de woningcorporatie tussen de noodzaak tot wijkmenging, renovatie, toevoegen nieuwe woningen en verduurzaming en de ervaring van gentrificatie laveert om op verantwoorde wijze wijken (her) te ontwikkelen.
17
New Gen: Woningcrisis voor jongeren; waar ligt de oplossing?   [Parallelsessie]
Op dit moment is de wooncrisis een van de meest veelbesproken onderdelen in het nieuws. Jongeren betalen torenhoge huren of kunnen geen passende (koop)woning vinden, waardoor ze in hun (levens)keuzes worden beperkt. Als New Generation van de NEPROM zijn wij onderdeel van deze jonge generatie. Wij kampen met dit probleem, én behoren tot de nieuwe generatie ontwikkelaars en beleggers die het probleem kan helpen oplossen. Wat is er nodig om tot die oplossing te komen? Samen met Arend Jonkman, postdoc onderzoeker voor het 1M Homes-initiatief aan de TU Delft, bespreken we aan de hand van data en onderzoek wat nu echt het probleem is en hoe we daadwerkelijk kunnen bijdragen. In een interactieve sessie zoeken we naar de meest kansrijke oplossing voor de crisis voor jongeren op de woningmarkt
18
Excursie: op fietsTOUR door de Binckhorst   [Parallelsessie]