Nieuws
21 februari 2014
NEPROM positief over stelselwijziging bouwregelgeving
Binnenkort overlegt de Kamer over private kwaliteitsborging. De NEPROM steunt de Minister in zijn voorgenomen aanpak.
Op 27 maart a.s. staat een algemeen overleg gepland in de Tweede Kamer over private kwaliteitsborging. De NEPROM heeft de leden in de aanloop daar naartoe over haar standpunt geïnformeerd. Dit in aanvulling op eerder ontplooide NEPROM activiteiten met betrekking tot dit onderwerp.

De NEPROM steunt de Minister in zijn voorgenomen aanpak, maar signaleert wél een aantal aandachtpunten, die in haar visie bij voorrang behandeld zouden moeten worden. De belangrijkste punten vatten we hieronder samen.

Ten eerste moeten de leges omlaag. Omdat de gemeente straks een wezenlijk deel van haar werkzaamheden niet meer hoeft te verrichten, zou dit tot een substantiële daling van de leges moeten leiden.

Ten tweede mogen regeldruk en bureaucratie de facto en in de beleving van de markt niet toenemen.

Ten derde zouden bedrijven in de gelegenheid gesteld moeten worden hun eigen kwaliteitszorg te organiseren en uit te voeren (zonder een stapeling van extern en duur toezicht).

Ten vierde zou in een gefaseerde invoering moeten worden voorzien. Te beginnen in de bouwsector (de woningmarkt), waar huidige systemen nu al het beste aansluiten op hetgeen de Minister voor ogen heeft.

Ten vijfde dienen de huidige aansprakelijkheidsverdeling en het thans geldende retentierecht in stand te blijven.

Tot slot vindt de NEPROM dat voor elke type opdrachtgever eenzelfde bouwbesluit zou moeten gelden. 

Lees ook de uitgebreide brief aan de Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst.

Tags