Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/bureaucratie.jpg
Nieuws
5 december 2011
Nieuwe regelmonsters in de provincie?
De provincie Noord-Holland beschikt sinds medio vorig jaar over een nieuwe Structuurvisie en een Provinciale Verordening.

De provincie Noord-Holland beschikt sinds medio vorig jaar over een nieuwe Structuurvisie en een Provinciale Verordening. Hiermee wordt vooruitgelopen op de nieuwe nationale Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).

Zo wordt in beide nieuwe documenten van Noord-Holland al via de SER-ladder de nieuwe verstedelijking buiten Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) geregeld. Zo is bepaald dat bestemmingsplannen buiten BBG geen ruimte mogen bieden aan nieuwe woningen, kantoren, winkels, bedrijventerreinen en andere vormen van verstedelijking. De provincie kan daar uitsluitend van afwijken na advies van de nieuwe, onafhankelijke ARO-commissie (Adviescommissie Ruimtelijke Ordening). Deze commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het terrein van ruimtelijke ordening, landschapskwaliteit, cultuurhistorie, et cetera.

De eerste ervaringen met deze nieuwe werkwijze komen nu beschikbaar. Die zijn nog niet onverdeeld positief. Dat kan aan de nieuwigheid liggen, maar het oogt ernstiger dan dat.

Ik was vorige week bij een van onze leden op bezoek die onder andere in Noord-Holland actief is. Daar vertelden ze mij over een uitbreidingsplan met een behoorlijk aantal woningen, waar in nauwe samenwerking en goede harmonie met de gemeente een uitgewerkt bestemmingsplan en een grondexploitatieovereenkomst klaar liggen. Inmiddels wordt nu al een half jaar gewerkt aan het verkrijgen van provinciale goedkeuring. De nieuwe werkwijze gaat er namelijk vanuit, dat de betreffende gemeente eerst de provinciale ambtenaren moet overtuigen van nut en noodzaak van bouwen buiten BBG.
Na een positief ambtelijk advies dient vervolgens de instemming te worden verkregen van de VVRE, het regionale portefeuillehoudersoverleg van de wethouders Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economie.

De schriftelijke verklaring, tezamen met het eigenlijke verzoek voor ontheffing om te bouwen buiten BBG, dient vervolgens weer aan de provincie te worden aangeboden, waarna ten provinciehuize wordt besloten om het plan al dan niet ter advisering aan de ARO-commissie voor te leggen.

In dit hele bestuurlijke proces speelt de ontwikkelaar geen rol: de gemeente is aan zet. Men streeft er in Noord-Holland naar om dit proces binnen zes maanden af te ronden. De praktijk wijst onderhand anders uit.

Eerste rechtszaak
Met de invoering van de nieuwe Structuurvisie en de nieuwe werkwijze vallen plannen en locaties die in nauwe samenwerking met gemeenten in de afgelopen jaren op de kaart waren gezet en waar vaak al forse investeringen mee zijn gemoeid nu ‘zo maar’ buiten BBG. Ofwel, voor al deze plannen en locaties geldt nu de nieuwe werkwijze. Er is geen overgangsregeling opgenomen in de nieuwe Structuurvisie. Het gevaar van grote schadeposten ligt op de loer, zowel voor gemeenten als ontwikkelaars. De eerste rechtszaak heeft zich al aangediend in de gemeente Anna Paulowna.

Afschrikken van investeerders
Kortom, een zeer omslachtige en tijdrovende nieuwe werkwijze, die we zeker in deze crisistijd kunnen missen als kiespijn. Ook als gemeente en ontwikkelaar het er samen over eens zijn dat een plan in een behoefte voorziet en de ontwikkelaar wil investeren, is zo’n ontwikkeling bepaald nog geen gelopen koers. Men zou verwachten dat gemeenten en ontwikkelaars met dadendrang in deze tijd alle planologische medewerking zouden kunnen verwachten. Maar het raderwerk loopt alleen maar trager in plaats van sneller. En dat in crisistijd, waar elke nieuwe woning er één is.

Voorbode van effecten deregulering?
Ik realiseer me dat deze analyse grote stappen snel thuis is. Afgaan op één casus heeft z’n beperkingen. Maar er zijn meer signalen. We staan op het punt de RO te dereguleren en te decentraliseren, dus waakzaamheid is op z’n plaats. Noord-Holland loopt hierin (bij mijn weten) voorop. Gaan straks meer provincies op deze wijze werken? Een belangwekkende vraag voor gemeenten en marktpartijen, die aan bod komt tijdens de NEPROM SVIR-Spitsbijeenkomst op 7 december in Houten.

Tags