Skip Navigation LinksStart

Dossier
Kostenverhaal en financiële bijdragen
De onderwerpen kostenverhaal (inclusief plankostenscan) en financiële bijdragen komen vanuit de Wro terug in de Omgevingswet met een aantal toevoegingen. De NEPROM zet zich in om het evenwicht tussen overheid en markt te behouden.
d24c90a5-7aa4-484b-b994-d784e5f2effb
Contactpersoon:
ir. Margriet (M.H.L.) Schepman
Hoofd Verenigingszaken en Financiën
mr. Nicolette (N.) Zandvliet
Senior Jurist
23 november 2021
23 november 2021
Antwoorden op vragen over financiële bijdragen
De NEPROM is erg betrokken bij het onderwerp financiële bijdragen binnen de nieuwe Omgevingswet. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een NEPROM-handreiking over dit onderwerp.
Lees nieuwsbericht
9 november 2021
Voorbereiding invoering Omgevingswet
Hoe staat het met de beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet?
Lees nieuwsbericht
19 februari 2021
Financiële bijdragen in de Omgevingswet
Nicolette Zandvliet, senior jurist NEPROM, heeft een blog geschreven over het nieuwe systeem kostenverhaal en financiële bijdragen (privaatrechtelijke en publiekrechtelijke variant) binnen de Aanvullingswet Grondeigendom.
Lees nieuwsbericht

​​

26 januari 2021
Financiële bijdragen controversieel verklaren
Huidig ontwerpbesluit ‘publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen’ heeft grote gevolgen voor de landelijke woningbouwproductie. De NEPROM heeft om een controversieelverklaring gevraagd omdat het onderwerp meer politieke aandacht verdient.
Lees nieuwsbericht
19 januari 2021
Weinig rem op financiële bijdragen
Wanneer nieuwe gebiedsontwikkeling een gemeente aanzet tot extra investeringen in de leefomgeving, kan een deel daarvan bij de ontwikkelaar neergelegd worden. Hoe gaat dit in de praktijk uitpakken?
Lees nieuwsbericht [alleen leden] 
6 januari 2021
Aanvullingsbesluit grondeigendom gepubliceerd
Op 22 december is het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee is de uitwerking van een aantal onderdelen uit de Aanvullingswet definitief vastgesteld, waaronder de kostensoortenlijst.
6 juli 2020
NEPROM-reactie afbakening financiële bijdragen
De NEPROM heeft ingesproken in het kader van de consultatieronde. Zij wijst niet alleen op de gevolgen voor de onderwerpen betaalbaar wonen, woonlasten, woningbouwproductie en woningbouwprogramma’s, maar doet ook concrete voorstellen tot verdere afbakening van de regeling.
Lees nieuwsbericht
27 mei 2020
Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet tot 2022
In april kondigde de minister aan dat zij mede door het coronavirus inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 niet haalbaar achtte. Zij stelt nu de Tweede Kamer voor om de inwerkingtredingsdatum vast te stellen op 1 januari 2022 en dit later dit jaar definitief te bekrachtigen.
7 mei 2020
NEPROM trekt zich terug uit overleg over plankostenscan
De NEPROM reageerde eerder kritisch op de –naar onze mening– onvoldragen consultatieversie van de plankostenscan voor organische gebiedsontwikkeling. In het bijna definitieve resultaat is onze inbreng veel te weinig meegenomen. Wij kunnen hier zo niet mee instemmen en hebben ons teruggetrokken uit het overleg.
Lees nieuwsbericht
19 maart 2020
Aanvullingswet grondeigendom gepubliceerd
De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is op 10 maart aangenomen door de Eerste Kamer, nadat de Tweede Kamer deze in oktober aannam. De wet is gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee zijn belangrijke wijzigingen in het kostenverhaal definitief vastgesteld.
13 februari 2020
Concept plankostenscan onvoldragen
De NEPROM heeft kritisch gereageerd op de nieuwe regels voor het berekenen van plankosten bij kostenverhaal zonder tijdvak (plankostenscan voor organische gebiedsontwikkeling). Volgens ons is de druk op het proces dermate hoog dat een onvoldragen versie ter consultatie is voorgelegd.
Lees nieuwsbericht
29 januari 2020
NEPROM-brief aan Eerste Kamer over kostenverhaal
De aanvullingswet grondeigendom en het bijbehorende aanvullingsbesluit worden behandeld in de Eerste Kamer. Na vragen van de VVD over het amendement-Ronnes en van de ChristenUnie over een nieuw te introduceren compensatieregeling heeft de NEPROM in een brief aan de Eerste Kamer haar bedenkingen geuit.
Lees nieuwsbericht
5 december 2019
Eerste Kamer stelt vragen over kostenverhaal
Ter gelegenheid van de behandeling van de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit grondeigendom heeft de Eerste Kamer vragen gesteld aan de regering. De brief die de NEPROM aan de Eerste Kamer stuurde was mede aanleiding voor deze vragen.
Lees nieuwsbericht
14 november 2019
Zorgen om wetgevingsproces kostenverhaal
De NEPROM heeft een brief gestuurd aan de Eerste Kamer ter gelegenheid van de behandeling van de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit grondeigendom. Wij zetten hierin onze zorgen uiteen over het onderdeel kostenverhaal.
Lees nieuwsbericht
29 oktober 2019
Omgevingswet: zes misverstanden over financiën
Minister Ollongren heeft voorgesteld om een bepaling aan de Omgevingswet toe te voegen over ‘vrijwillige’ financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied. De Tweede Kamer voegde daar een verplichte variant aan toe. Nicolette Zandvliet geeft een toelichting in 'Binnenlands Bestuur' (29-10).
Lees nieuwsbericht
22 oktober 2019
Standpunt financiële bijdragen: reactie Ollongren
In april 2019 vroeg de NEPROM aan de minister het wetsvoorstel voor een privaatrechtelijke grondslag voor financiële bijdragen van projectontwikkelaars aan publieke voorzieningen te schrappen of in te kaderen om baatafroming en betaalplanologie te voorkomen. De minister laat nu weten dat zij onze zorgen niet deelt.
Lees nieuwsbericht
16 oktober 2019
Stemmingen over Aanvullingswet grondeigendom
Woensdag 16 oktober vonden de stemmingen plaats over de amendementen op de Aanvullingswet grondeigendom. In afwijking van ons verzoek hebben de Kamerleden de afbakening van de verplichte financiële bijdragen in het gewijzigde amendement vastgelegd. Dit is aangenomen en een dag later ook de aanvullingswet zelf.
Lees nieuwsbericht
15 oktober 2019
Nieuwe plankostenscan in de maak
Momenteel wordt onder leiding van BZK gewerkt aan een plankostenscan voor organische gebiedsontwikkeling. Enkele NEPROM-leden testen nu de werking van het beoogde model.
Lees nieuwsbericht
10 oktober 2019
Aanvullingswet Grondeigendom in de Tweede Kamer
De Aanvullingswet grondeigendom is behandeld in de Tweede Kamer. Zo ook de bijbehorende Nota van Wijziging, ondanks ons verzoek tot aanhouding hiervan. De NEPROM heeft verzocht om aanpassing van een amendement om verplichte financiële bijdragen voor ruimtelijke ontwikkelingen bij AMvB te kunnen laten inkaderen.
Lees nieuwsbericht
1 mei 2019
Kostenverhaal en financiële bijdragen onder de Omgevingswet
In twee uitgebreide brieven heeft de NEPROM o.a. kanttekeningen geplaatst bij de kostensoortenlijst in het concept Aanvullingsbesluit grondeigendom en gepleit voor het schrappen van het wetsvoorstel over vrijwillige financiële bijdragen dat via een Nota van wijziging van de Aanvullingswet grondeigendom is geïntroduceerd.
Lees nieuwsbericht
27 maart 2019
Nog veel vragen over het nieuwe kostenverhaal
De NEPROM en de VNG zijn intensief met het Ministerie van BZK in gesprek over het hele kostenverhaalstelsel. Deze week hebben we in een botsproef de werking van het systeem verkend aan de hand van een rekenvoorbeeld.
Lees nieuwsbericht
6 maart 2019
Handig overzicht kostenverhaal en reactie op Aanvullingswet Grondeigendom
De Aanvullingswet grondeigendom is naar de Tweede Kamer gestuurd. De NEPROM heeft positief gereageerd op de hoofdlijnen van het voorstel voor kostenverhaal. Het komt aan op een goede uitwerking in lagere regelgeving. De voorgestelde werking van het kostenverhaal onder de Omgevingswet hebben we schematisch samengevat.
Lees nieuwsbericht
28 november 2018
Kostenverhaal in de Omgevingswet
Het onderdeel kostenverhaal wordt onder de Omgevingswet straks geregeld in de Aanvullingswet grondeigendom. De bedoeling is dat het wetsvoorstel begin volgend jaar naar de Tweede Kamer gaat. De NEPROM is intensief in gesprek met het Ministerie over de voorgenomen stelselwijziging.
Lees nieuwsbericht
17 oktober 2018
​Kostenverhaal onder de Omgevingswet: de driesprong
De NEPROM heeft de Tweede Kamer gevraagd de behandeling van het Omgevingsbesluit met betrekking tot het kostenverhaal aan te houden. Er lopen drie sporen door elkaar heen (Omgevings-, Invoerings-, en Aanvullingsspoor), waardoor het overzicht ontbreekt. Dit belemmert een zorgvuldige parlementaire behandeling.
Lees nieuwsbericht
2 mei 2018
Duurzaamheid en kostenverhaal onder de Crisis- en herstelwet
De NEPROM heeft gereageerd op de 17e tranche van de Chw. Wij maken bezwaar tegen experimenten met duurzaamheid die verder gaan dan in eerdere tranches met rechtsonzekerheid tot gevolg en tegen het toestaan van nieuwe experimenten met kostenverhaal voordat de lopende experimenten zorgvuldig geëvalueerd zijn.
Lees nieuwsbericht
21 maart 2018
Deur open voor baatafroming? De RvS spreekt
Op 16 maart jl. heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over kostenverhaal; in dit geval via een exploitatieplan. Bijzonder is dat de de Raad van State de NEPROM en andere partijen heeft gevraagd om advies.
Lees nieuwsbericht
11 oktober 2017
Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking
Minister Schultz heeft de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 januari 2021 wordt. Dit heeft geen gevolgen voor de transitieperiode (tot 2029).
Lees nieuwsbericht
21 september 2016
Kostenverhaal onder nieuwe Omgevingswet: losse eindjes en risico’s
De aanvullingswet grondeigendom lag ter consultatie. De NEPROM heeft vooral kritisch gereageerd op het onderdeel kostenverhaal. Wij (h)erkennen de noodzaak van ingrijpende wijzigingen niet en vinden dat het huidige systeem in stand moet blijven met hooguit beperkte ruimte voor uitzonderingen.
Lees nieuwsbericht