Skip Navigation LinksStart

Dossier
Stikstof
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof. Door deze uitspraak is de vergunningverlening voor projecten grotendeels stil komen te liggen.
a7f86181-b642-4f90-bcae-3bdb803576e4
Contactpersoon:
mr. Nicolette (N.) Zandvliet
Senior Jurist
30 oktober 2020
30 oktober 2020
Update NEPROM-lobby stikstof
Het wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ is ingediend bij de Tweede Kamer. In een eerder stadium hebben we je geïnformeerd over de inhoud en ons standpunt. Op 9 november mogen de Kamerleden hun schriftelijke vragen indienen bij de minister. De NEPROM heeft de Kamerleden van achtergrondinformatie voorzien en daarbij specifiek aandacht gevraagd voor twee punten. Ten eerste infrastructuur en de gebruiksfase, ten tweede het onderwerp ‘bestemmingsplannen’.
Lees nieuwsbericht [alleen leden] 
25 september 2020
​Release nieuwe AERIUS calculator op 15 oktober
De NEPROM heeft de Ministeries en BIJ12 verzocht de release uit te stellen en samen nog eens goed naar de voorgenomen wijzigingen te kijken. Zoals het er nu naar uit ziet, zal bijvoorbeeld de aanlegfase en specifiek stage IV materieel namelijk zwaarder meewegen. Dit heeft mogelijk negatieve effecten voor de doorgang van bouw- en infraprojecten.
Lees nieuwsbericht
18 juni 2020
NEPROM-inbreng voor AO Bouwen
Ten behoeve van het AO Bouwen heeft de NEPROM in een brief aan de Kamerleden haar visie toegelicht op de onderwerpen Woningbouwimpuls, Coronacrisis, Rijnenburg en Stikstof. Hoewel dit laatste niet is geagendeerd, achten wij dit van groot belang voor de voortgang van het bouwen.
Lees nieuwsbericht
29 april 2020
Stand van zaken stikstofdossier. Een jaar na dato
Het is inmiddels een klein jaar geleden dat de Raad van State de onderliggende gerechtelijke uitspraken in het stikstofdossier heeft gedaan. Grote vertragingen in de bouw en veel onzekerheid waren het gevolg. Demonstraties op het Malieveld, veel politieke reuring en een stikstofregistratiesysteem volgden. Waar staan we nu?
Lees meer
7 april 2020
NEPROM: "Overheidsrol belangrijk bij aanpak stikstofproblematiek"
Het adviescollege stikstofproblematiek heeft de NEPROM gevraagd hoe zij aankijkt tegen emissiearm bouwen. De NEPROM heeft schriftelijk gereageerd op dit verzoek.
Lees nieuwsbericht
23 maart 2020
Stikstofregistratiesysteem in werking
​De regeling m.b.t. het stikstofregistratiesysteem is maandag 23 maart gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling kan je vanaf de 24e inzetten bij de aanvraag van een natuurvergunning indien de stikstofdepositie daartoe noopt.
Lees nieuwsbericht
11 februari 2020
​Voortgang stikstofdossier
Het kabinet zet nieuwe stappen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Voor de stikstofaanpak moeten alle sectoren een bijdrage leveren, ook de landbouw.
Lees nieuwsbericht
13 januari 2020
NEPROM-reactie stikstofregistratiesysteem
De Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur heeft ter consultatie gelegen, waarbij het gaat over de opzet van een ‘bank’ waarin de winst van uitstootbeperkende maatregelen wordt geboekt. De NEPROM heeft m.n. vragen over de robuustheid, onderbouwing en praktische werking van het systeem.
Lees nieuwsbericht
5 december 2019
Spoedwet aanpak stikstof door Tweede Kamer aangenomen
Vandaag is de Spoedwet aanpak stikstof aangenomen, zij het met tegenstemmen van o.a. de PvdA en GroenLinks. Het risico is daarmee reëel dat de wet in de huidige vorm niet door de Eerste Kamer komt.
Lees nieuwsbericht
4 december 2019
Sector: "Stel spoedwet stikstof snel vast"
Zeven partijen in de bouw- en infrasector dringen er bij de Tweede en Eerste Kamer op aan om de Spoedwet aanpak stikstof snel vast te stellen. Dat staat in een brief die zij naar de Tweede en Eerste Kamer hebben gestuurd.
Lees nieuwsbericht
28 november 2019
​​RvS brengt adviezen uit in stikstofdossier
De Raad van State heeft een drietal belangrijke adviezen uitgebracht in het stikstofdossier. Tegelijkertijd zien we onze angst bewaarheid dat de door het kabinet voorgestelde stikstofboekhouding t.b.v. de woningbouw nog heel veel bezwaren kent en vermoedelijk daardoor niet snel geïmplementeerd zal zijn.
Lees nieuwsbericht
27 november 2019
Besluit milieueffectrapportage wordt aangepast
Los van het gesneuvelde PAS bestaat er een ongelukkige samenloop tussen de passende beoordeling (natuurwetgeving) en de (plan-)milieueffectrapportage (mer) (milieuwetgeving). De NEPROM heeft de minister een oplossing gevraagd.
Lees nieuwsbericht
21 november 2019
Laatste ontwikkelingen stikstofdossier
Onlangs is gedebatteerd over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek. De Tweede Kamer is akkoord met de aanpak. Wat is de de laatste stand van zaken?
Lees nieuwsbericht
20 november 2019
Eigen emissie een klein stukje verminderen
Het stikstofdossier is een ecologisch en juridisch mijnenveld waarin slechts uiterst behoedzaam stappen kunnen worden gezet. Zo luidt de conclusie na afloop van de informatiebijeenkomst over stikstof op 7 november jl.
Lees nieuwsbericht
13 november 2019
Sector gematigd positief over stikstofpakket
Woningontwikkelaars zijn ontevreden dat nog steeds niet duidelijk is hoe een en ander vorm wordt gegeven en vanaf wanneer vergunningen weer verleend gaan worden.
Lees nieuwsbericht
31 oktober 2019
Succesvolle demonstratie op het Malieveld
We kunnen terugkijken op een succesvolle dag waarop we met een brede delegatie en een heleboel protestanten ons signaal richting het kabinet hebben afgegeven.
Lees nieuwsbericht
25 oktober 2019
NEPROM steunt actie van Grond in Verzet
De NEPROM steunt de actie van bedrijven in de bouwwereld tegen de afwachtende houding van de politiek in de PFAS- en de stikstofcrisis. De NEPROM zit zelf niet in het organiserend comité maar staat zeer achter de actie.
Lees nieuwsbericht
17 oktober 2019
Stikstof: veel pers vandaag!
Onder grote belangstelling van de media heeft NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter vanochtend aan staatssecretaris Raymond Knops het Sweco-rapport (zie persbericht gisteren) overhandigd.
Lees nieuwsbericht
2 oktober 2019
Ledenbijeenkomst: kennissessie stikstof
Op 7 november organiseert de NEPROM een bijeenkomst over stikstof. Het doel van de bijeenkomst is NEPROM-leden bij te praten over de laatste inhoudelijke ontwikkelingen en NEPROM-activiteiten in dit dossier. Een drietal leden licht toe hoe zij in een concreet project te werk zijn gegaan.
Lees nieuwsbericht
2 oktober 2019
NVB en NEPROM: kabinet moet hard ingrijpen
NVB en NEPROM roepen het kabinet op om binnen enkele weken maatregelen te treffen specifiek gericht op de woningbouw, teneinde de dreigende woningbouwcrisis af te wenden. Dat staat in een gezamenlijk persbericht dat zij vandaag hebben verstuurd.
Lees nieuwsbericht
30 september 2019
Woningbouw is de blinde vlek van Remkes
Snelheid omlaag: prima. Boeren uitkopen: verdedigbaar. Maar hoe moet het verder met de bouw? In zijn opiniestuk in 'de Volkskrant' stelt Friso de Zeeuw dat de commissie Remkes het op dit vlak volkomen laat afweten en dat bij de woningnood het gevoel voor ‘urgentie’ bij Remkes ontbreekt."
Lees nieuwsbericht
26 september 2019
​Remkes biedt woningzoekende geen oplossing
Volgens de NEPROM biedt het Adviescollege Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van Remkes, geen oplossingen aan het kabinet om op korte termijn de woningbouw weer aan de gang te krijgen. Een noodsituatie dreigt voor woningzoekenden, want halvering van de woningproductie is het gevolg.
Lees nieuwsbericht
5 september 2019
Jan Fokkema bij BNR over stikstofuitspraak
Op woensdag 4 september was NEPROM-directeur Jan Fokkema te gast in het BNR-radiopragramma Ask me anything. Het thema van de uitzending: de stikstofproblematiek.
Lees nieuwsbericht
2 september 2019
Gijzeling woningbouw door probleem met stikstof is onnodige paniekreactie
Naar aanleiding van de stikstofuitspraak van de Raad van State schreven Desirée Uitzetter (Voorzitter NEPROM) en Jan Fokkema (Directeur NEPROM) een opinieartikel in het FD.
Lees nieuwsbericht
30 augustus 2019
Ontwikkelaars bepleiten noodoplossing stikstofproblematiek
De NEPROM bepleit bij het Adviescollege Stikstofproblematiek om op korte termijn met een beoordelingskader te komen dat woningbouwprojecten vrijstelt van de regels ten aanzien van stikstofuitstoot.
Lees nieuwsbericht
19 juli 2019
Aanpak stikstof
Donderdag 18 juli is de NEPROM met andere stakeholders bijgepraat door Binnenlandse Zaken over de aanpak van het stikstofdossier. Uitstoot veroorzakende projecten staan namelijk ter discussie sinds de landelijke programmatische aanpak onderuit is gegaan.
Lees nieuwsbericht
24 juni 2019
PAS op - het vervolg
Vorige week berichtten we, na het sneuvelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door een uitspraak van de Raad van State, over ons streven om met BZK, VNG en IPO tot een procesaanpak voor de korte termijn te komen.
Lees nieuwsbericht
20 juni 2019
PAS op de plaats
​In Nederland kennen we het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat maakte het mogelijk om stikstof uitstotende activiteiten toe te laten. De Raad van State heeft eind mei bepaald dat dit niet meer mag.
Lees nieuwsbericht