Skip Navigation LinksStart

Dossier
Woningbouwimpuls
Het kabinet heeft 1 miljard euro vrijgemaakt om een impuls te geven aan de bouw van betaalbare woningen. De NEPROM is zowel rechtstreeks als via het programma Stedelijke Transformatie actief betrokken bij vormgeving van de Woningbouwimpuls.
470bd250-8bf3-4447-8542-119927e18936
Contactpersoon:
ir. Margriet (M.H.L.) Schepman
Hoofd Verenigingszaken en Financiën
15 november 2021
15 november 2021
Miljard voor woningbouw sneller beschikbaar
Mede door de lobby van de NEPROM komt de miljard voor de woningbouw grotendeels in 2022 beschikbaar. Hiervan is 250 miljoen euro bestemd voor de Woningbouwimpuls en 500 miljoen voor de veertien grote gebieden.
Lees nieuwsbericht
15 oktober 2021
Actieagenda Wonen
Een unieke wooncoalitie heeft in de Actieagenda Wonen voorstellen en afspraken vastgelegd voor de bouw van 1 miljoen woningen. Zij vragen het Rijk om de Woningbouwimpuls te verbreden.
Lees nieuwsbericht
15 oktober 2021
Derde tranche Woningbouwimpuls
Vanaf 1 september tot en met 17 september kunnen aanvragen worden ingediend voor de derde en (voorlopig?) laatste tranche van de Woningbouwimpuls. Wij blijven ons hard maken voor een vervolg.
Lees nieuwsbericht
15 oktober 2021
Markt meer betrekken bij Woningbouwimpuls
De NEPROM heeft deelgenomen aan de tussentijdse evaluatie over de derde tranche van de Woningbouwimpuls. We bespreken hier de conclusies en daaruit voortvloeiende aanbeveling richting het Rijk.
Lees nieuwsbericht [alleen leden] 
16 september 2020
Lessen uit de 1e tranche Woningbouwimpuls
De minister van BZK schreef de Tweede Kamer een brief over de toekenning van de Woningbouwimpuls, voorzien van een kaart met de projecten en een factsheet met enkele kengetallen. Het tweede aanvraagtijdvak start op 26 oktober. Mede op aandringen van de NEPROM is betrokkenheid van de markt een pre.
Lees nieuwsbericht
18 juni 2020
NEPROM-inbreng voor AO Bouwen
Ten behoeve van het AO Bouwen heeft de NEPROM in een brief aan de Kamerleden haar visie toegelicht op de onderwerpen Woningbouwimpuls, Coronacrisis, Rijnenburg en Stikstof. Hoewel dit laatste niet is geagendeerd, achten wij dit van groot belang voor de voortgang van het bouwen.
Lees nieuwsbericht
28 mei 2020
Woningbouwimpuls per 1 juli beschikbaar
De Woningbouwimpuls is vanaf 1 juli beschikbaar. Vanaf dan kunnen gemeenten hun aanvragen indienen. Naar verwachting kan de minister de eerste aanvragen in september toekennen. De gemeente kan tot een goede aanvraag komen in overleg met de regio en door het betrekken van marktpartijen.
Lees nieuwsbericht
8 april 2020
NEPROM-reactie op Woningbouwimpuls
​Het ministerie van BZK onderhoudt rond de Woningbouwimpuls nauw contact met betrokken partijen, waaronder de NEPROM. De consultatieversie van de Regeling Woningbouwimpuls 2020 bevatte dan ook weinig verrassingen. Onze reactie was kort en instemmend.​
Lees nieuwsbericht
31 maart 2020
Kamerbrief over contouren regeling Woningbouwimpuls
Deze brief bevat informatie over de uitwerking van het Besluit woningbouwimpuls in de Regeling woningbouwimpuls (o.a. indiening en beoordeling van aanvragen), antwoord op vragen van de commissie Binnenlandse zaken over het besluit en een toelichting op de verwerking van de consultatiereacties op het besluit.
31 maart 2020
Zicht op succesvolle aanvraag Woningbouwimpuls
In een interview voor het programma Stedelijke Transformatie beantwoordt Wouter Schilperoort, voormalig directeur programma Woningbouw bij het ministerie van BZK, vragen over de Woningbouwimpuls. O.a. hoe kan een project succesvol aanspraak maken? En wat is de precieze planning, met alle onzekerheden rondom bijvoorbeeld corona?
13 februari 2020
NEPROM positief over Woningbouwimpuls
Het ministerie van BZK heeft goed geluisterd naar alle inbreng die zij in de afgelopen periode heeft ontvangen van betrokken partijen, waaronder de NEPROM. Dat heeft geresulteerd in een positieve reactie op de consultatieversie van het Besluit Woningbouwimpuls 2020.
Lees nieuwsbericht
11 februari 2020
Kamerbrief contouren besluit Woningbouwimpuls 2020
Een besluit (AMvB) op hoofdlijnen en een uitwerking in een ministeriële regeling vormen de juridische basis voor de Woningbouwimpuls. De minister beschrijft in deze brief de hoofdlijnen van de AMvB met een doorkijk naar de regeling. Zij noemt de selectiecriteria en gronden voor afwijzing.
13 november 2019
Wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte
Voor het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte heeft de NEPROM een brief gestuurd aan de Tweede Kamer commissie voor Binnenlandse Zaken. Hierin vroegen we de Kamerleden vooral om aandacht te hebben voor een aantal zaken aangaande de besteding van de woningbouwimpuls van 1 miljard en de betaalbaarheid van het wonen.
Lees nieuwsbericht
8 november 2019
Kamerbrief Woningbouwimpuls
De Rijksbijdrage van 1 miljard euro voor de bouw van betaalbare woningen is een van de op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen om het woningtekort aan te pakken. In deze brief plaatst de minister de Woningbouwimpuls in perspectief en schetst zij de uitgangspunten en het proces van aanvraag tot uitkering.
17 september 2019
‘Verjubel 2 miljard voor nieuwbouw niet!’
De NEPROM verwelkomt de woningbouwimpuls van het kabinet. In haar reactie (persbericht) bepleit zij een inzet op een langjarig hogere woningproductie van betaalbare, goede woningen op de juiste locaties.
Lees nieuwsbericht