Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/neprom-bestuur/DesireeUitzetter.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/neprom-bestuur/DesireeUitzetter.jpg
Nieuws
6 maart 2019
“Woningzoekende heeft geen baat bij korte termijn politiek”
Op 6 maart debatteert de Tweede Kamer met minister Ollongren van BZK over de nieuwe Woningwet. De NEPROM bepleit maatregelen die op langere termijn leiden tot een continue, duurzame en betaalbare woningbouwproductie.

NEPROM-voorzitter bepleit meer publiek-private samenwerking op de woningmarkt

Op 6 maart debatteert de Tweede Kamer met minister Ollongren van BZK over de nieuwe Woningwet. Wethouders en belangengroepen lopen het Binnenhof plat om specifieke maatregelen te bepleiten voor hun achterban. De NEPROM, de vereniging van professionele projectontwikkelaars, steunt de minister in haar stevige beleid en bepleit maatregelen die op langere termijn leiden tot een continue, duurzame en betaalbare woningbouwproductie.

De ontwikkelaars benadrukken dat ondanks alle negatieve geluiden het veel beter gaat op de woningmarkt dan een paar jaar geleden. Dankzij de economische groei, het consumenten-vertrouwen en de lage rente is de dynamiek op de woningmarkt sterk toegenomen. Er wordt weer volop verhuisd en veel huishoudens weten hun verhuiswens ook daadwerkelijk te realiseren, zo blijkt uit De Staat van de Woningmarkt, een publicatie van het ministerie van BZK. De woningproductie is in relatief korte tijd sterk gestegen en de ontwikkelaars zien goede kansen om in de komende jaren de productie verder te verhogen, hoewel op korte termijn de beschikbare bouw- en plancapaciteit die snellere groei in de weg zit.

Woningmarkt gebaat bij lange termijn commitment markt en overheid
NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter bepleit vooral beleid te ontwikkelen dat voor de middellange en langere termijn meer stabiliteit creëert, zodat de woningbouw minder afhankelijk wordt van conjuncturele pieken en dalen. Uitzetter: “In de afgelopen jaren is het woningmarkt-beleid procyclischer geworden. Bij een neergaande markt worden beleidsmatregelen getroffen die de nieuwbouw nog verder afremmen, waardoor de bouw nagenoeg stilvalt. En in een opgaande markt wordt de vraag nog verder aangejaagd, zodat de markt totaal oververhit raakt. In de huidige tijd van economische voorspoed moeten we naar beleid dat de sector beter bestand maakt tegen conjuncturele schommelingen en ruimte creëert voor innovatie. Ons doel moet zijn een hoogwaardige woningproductie op een duurzaam hoger niveau tegen acceptabel prijzen. Zowel op nationaal als op regionaal niveau moeten we naar bestuursakkoorden die voorbij de waan van de dag gaan, die gemeenten en markpartijen tot direct handelen aansporen en die ook op langere termijn aan partijen ruimte bieden om flexibel in te spelen op nieuwe, acute uitdagingen.”

Wonen is een basisbehoefte, zorg daarom voor een eerlijke verdeling
Voor de korte termijn bepleit de NEPROM-voorzitter specifieke maatregelen om voor kwetsbare groepen het wonen betaalbaar en toegankelijk te houden. Desirée Uitzetter: “We steunen de inzet van veel wethouders op meer middenhuurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen, die niet in de sociale huursector terecht kunnen. Onze leden bouwen die woningen ook op grote schaal. Maar er zijn ook meer middeldure koopwoningen nodig. Veel woningzoekers blijken daar de voorkeur aan te geven. Bovendien kan de bouw daarvan rechtstreeks leiden tot de verhuizing van middeninkomen uit de sociale huurwoningen, waardoor die voor lagere inkomen beschikbaar komen. En tenslotte blijken middeninkomens die op zijn zoek naar een koopwoning een lagere slaagkans te hebben dan degenen die een huurwoning zoeken!”

De NEPROM is geen voorstander van de invoering van de noodknopprocedure, waarbij de huur in de geliberaliseerde huursector wordt gereguleerd. Volgens Uitzetter weegt het geringe, korte termijn voordeel niet op tegen het lange termijn nadeel. “Institutionele beleggers die voor langere termijn een veilige haven voor onder andere pensioengelden zoeken, worden daardoor kopschuw en dat gaat op de langere termijn ten koste van onze woningmarkt. NEPROM-leden zijn professionele en betrouwbare partners die voor de lange termijn gaan. Zij zijn graag bereid om met lokale bestuurders afspraken te maken om in hun nieuwbouwprojecten een deel van de woningen kunstmatig laag te prijzen om die betaalbaar te houden voor specifieke doelgroepen. Maar dat dient wel te gebeuren op basis van goed overleg en met oog voor de financiële haalbaarheid van de gehele ontwikkeling. Wanneer wethouders korte termijn politiek gewin laten prevaleren is de woningzoekende het kind van de rekening.”