Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/geld/prinsjesdag.jpg
Nieuws
16 september 2015
‘Ruimtelijke ontwikkelingsvisie noodzakelijk’
“Door burgers en ondernemers stabiliteit te bieden legt het kabinet een gezonde basis voor verder herstel.” Dat zegt Wienke Bodewes, voorzitter van de NEPROM in reactie op de Miljoenennota.

Persbericht - Voorburg 16 september  2015

Het herstel op de woningmarkt draagt sterk bij aan de groei van de economie. “Goed dat het rijk nu geen verdere ingrijpende maatregelen treft op de woningmarkt. Door burgers en ondernemers stabiliteit te bieden legt het kabinet een gezonde basis voor verder herstel.” Dat zegt Wienke Bodewes, voorzitter van de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars in reactie op de Miljoenennota.

Voorts pleit Bodewes voor een nationale visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de komende jaren, met als doel het leef- en investeringsklimaat in Nederland verder te verbeteren.

Investeringscondities woningmarkt
De NEPROM is positief over de maatregelen van het kabinet gericht op het verbeteren van de investeringscondities voor de woningmarkt, waaronder het verruimen en permanent maken van de schenkingsvrijstelling en het tijdelijk bevriezen van de liberalisatiegrens. Het kabinetsbeleid biedt mogelijkheden voor investeringen in de realisatie van vrije sectorhuurwoningen en koopwoningen en geeft daarmee de doorstroming vanuit de sociale huursector een impuls. Ook de mogelijkheid van tijdelijke huurcontracten voor specifieke doelgroepen en de inkomenstoets dragen daar aan bij.

Nationale strategische omgevingsvisie
De NEPROM onderschrijft het belang van een Nationale Omgevingsvisie, waarin de opgave voor de komende jaren op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, milieu en water en natuur worden verbonden en van een realistische, strategische visie worden voorzien. Nieuwe ontwikkelingen rond wonen, werken, onderwijs, vervoer, winkelen en vrijetijdsbesteding maken dit noodzakelijk. Gezien de groei van bevolking en huishoudens in de economisch sterke delen van het land en het grote belang van een hoogwaardige fysieke leefomgeving voor het persoonlijk welbevinden en de economie, moet ruimte gecreëerd worden voor nieuwe behoeften. Op rijksniveau zijn de eerste stappen gezet naar een agenda voor een Nationale Omgevingsvisie. De NEPROM vindt het van belang dat met kracht en realiteitszin dit traject wordt voortgezet.

Stad én ommeland
Voor een belangrijk deel zullen nieuwe ruimtevragen binnen bestaand stedelijk gebied geaccommodeerd worden. Op het terrein van herontwikkeling en transformatie van verouderde gebieden en gebouwen liggen er grote opgaven, waar marktpartijen belangrijke bijdragen aan leveren. Binnenstedelijk is er echter onvoldoende ruimte - zowel kwantitatief als wat betreft woonwensen - om aan de vraag tegemoet te komen. Op een passend niveau van abstractie moet worden nagedacht over waar en op welke wijze die ruimte geboden wordt in combinatie met investeringen in de infrastructuur en in de kwaliteit van de open ruimte. Daarbij zijn de energietransitie, de veranderingen in mobiliteit, de wateropgave en duurzaamheid belangrijke aandachtspunten, die van grote invloed zijn op de te ontwikkelen strategieën. De NEPROM zal op basis van de ervaring en visie van haar leden een bijdrage leveren aan de Nationale Omgevingsvisie.

Tags