Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/integriteit.jpg
Nieuws
27 april 2016
10 NEPROM-vuistregels voor integriteit - deel 4
In een overzichtelijke set van 10 vuistregels zetten we de basis van het integriteitsbeleid van de NEPROM op een rijtje.

In een overzichtelijke set van 10 vuistregels zetten we de basis van het integriteitsbeleid van de NEPROM op een rijtje. Met een (praktische) onderbouwing. De diverse onderdelen of instrumenten van de NEPROM-aanpak komen daarbij aan bod. Vandaag de vierde regel:  

4. Weet hoe te handelen bij incidenten

In de vorige bijdrage stond de rol van de Commissie Gedragscode bij de afhandeling van incidenten centraal. Het gaat dan (om een oordeel over een mogelijke) schending van de NEPROM-Gedragscode. Daar kunnen ook sancties aan verbonden worden. Het is belangrijk om te weten hoe je om moet gaan met incidenten.

Voor NEPROM-leden geldt een meldplicht. Dat wil zeggen dat leden onverwijld melding dienen te maken bij de Commissie Gedragscode van ernstige incidenten, tenzij wet en regelgeving zich daar tegen verzet. Als er een schikking met het Openbaar Ministerie getroffen is, dienen leden hierover onverwijld en volledig openheid van zaken te geven (bij de Commissie), tenzij dit op grond van de wet niet mag.

NEPROM-leden dienen alle medewerking te verlenen aan onderzoeken van de Commissie Gedragscode en haar openheid van zaken te geven over alle stukken en andere informatie uit het dossier waarop het incident of dilemma betrekking heeft. Als onderdeel hiervan dient het NEPROM-lid wanneer hem een ernstig incident gebleken is, waarbij daadwerkelijk in strijd met de Gedragscode is gehandeld, onverwijld en op zijn kosten zorg te dragen voor een onafhankelijk extern onderzoek. Dat dient bij voorkeur uitgevoerd te worden door een ander dan de betrokken raadsheer om iedere schijn van mogelijke belangenverstrengeling te vermijden.

De uitkomsten geven inzicht in de aard, ernst, oorzaak, omvang en gevolgen van het incident alsmede de te treffen of getroffen maatregelen om schade en herhaling in de toekomst te voorkomen. De resultaten van het onderzoek dienen onverwijld en op eigen initiatief ter beschikking gesteld te worden van de NEPROM Commissie Gedragscode.

Kom je bovengenoemde verplichtingen niet na, dan kan de Commissie Gedragscode hieraan de gevolgen verbinden die zij geraden acht. Als de (NEPROM of interne) Gedragscode niet nageleefd wordt, verwacht de NEPROM dat de directie van het bedrijf stappen onderneemt om schade en herhaling te voorkomen.

Kortom: openheid van zaken wordt verwacht, om schade aan de sector/branche te voorkomen en/of te beperken. Dat is een collectief belang.

Dit is deel 4 in een reeks van 10. Het transactieregister is het thema van deel 5. Je kunt alle vuistregels terugvinden op onze site.