Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 maart 2024
9 wetenswaardigheden over de Wvrv
De Wet versterking regie volkshuisvesting streeft naar meer controle over woningaantallen en -locaties, betaalbare huisvesting en snellere procedures. NEPROM zal actief deelnemen aan het wetgevingstraject.

De Wet versterking regie volkshuisvesting is door de ministerraad naar de Tweede Kamer gestuurd. Tot en met 18 april 2024 kan de lagere regelgeving worden ingezien. De wet beoogt regie op woningaantallen en -locaties, betaalbare woningen en snellere procedures.

Belangrijk voor initiatiefnemers:

 1. door de wet wordt de grondwettelijke opdracht (art. 22 Grondwet) voor voldoende woongelegenheid uitgewerkt in de Omgevingswet;
 2. een zogenoemd 'volkshuisvestingsprogramma' wordt verplicht voorgeschreven; voor gemeenten, provincie en het Rijk'. In de voorstellen is uitgewerkt wat er in zo'n programma geregeld wordt;
 3. via 'instructieregels' wordt door de drie overheidslagen gestuurd op de inhoud. Provincies beschikken daarnaast over een reactieve interventiebevoegdheid om wijzigingen van het omgevingsplan die in strijd zijn met haar instructies te voorkomen.
 4. ten minste 30% van de nieuwbouw bestaat uit sociale huurwoningen en ten minste 37% uit middenhuurwoningen of betaalbare koopwoningen als blijkt dat het aandeel sociale huurwoningen in een gemeente lager is dan het landelijke gemiddelde of
  voor ten minste 40% uit middenhuurwoningen of betaalbare koopwoningen als blijkt dat het aandeel sociale huurwoningen in een gemeente hoger is dan het landelijke gemiddelde;
 5. de 'instandhoudingstermijnen' voor de diverse segmenten worden wettelijk geregeld. Voor sociale huur betekent dat minimaal 25 jaar, voor middeldure huur minimaal 10 jaar en voor sociale koopwoningen minimaal 1 en maximaal 10 jaar;
 6. de ladder voor duurzame verstedelijking wordt versoepeld. De ondergrens gaat van 11 naar 50 woningen;
 7. er worden tijdelijke procesversnellers ingevoerd. Zij gelden tot en met 2030. Bij een omgevingsplan en omgevingsvergunning (bouwen) voor ten minste 12 woningen gelden dan de volgende regels:
  1. beroep in één instantie;
  2. uitspraak door de Raad van State binnen zes maanden;
  3. versnelde behandeling van het beroep en
  4. er mogen geen beroepsgronden aangevoerd worden na afloop van de beroepstermijn;
 8. gemeenten mogen mantelzorgwoningen vergunningsvrij maken binnen kaders;
 9. woningen voor urgent woningzoekenden worden anders verdeeld.

NEPROM is voorstander van de procesversnellers en de versoepeling van de ladder voor duurzame verstedelijking. We zullen de wetten de komende tijd nauwkeurig bekijken en op tijd feedback geven tijdens het wetgevingsproces en de consultatieronde. Jouw visie kan je delen met Nicolette Zandvliet. ​

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/actie%20agenda%20wonen.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/actie%20agenda%20wonen.jpg

Tags