Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/integriteit2.jpg
Nieuws
14 november 2011
Aanbesteden: een uitnodiging tot samenwerking
Volgende week buigt de Tweede Kamer zich volgens de agenda over de nieuwe Aanbestedingswet. Naar verwachting wordt dan ook gesproken over gunningscriteria.

Volgende week buigt de Tweede Kamer zich volgens de agenda over de nieuwe Aanbestedingswet. Naar verwachting wordt dan ook gesproken over gunningscriteria.

Er is een amendement ingediend op grond waarvan primair de economisch meest voordelige inschrijving als gunningscriterium (verder: EMVI-criterium) geldt.[1] Hierbij worden aanbiedingen op zowel de prijs als de kwaliteit beoordeeld, waarna de verhouding tussen beide onderdelen bepaalt welke aanbieding het meest gunstig is.

In afwijking hiervan kan volgens het amendement ook gegund worden op grond van de laagste prijs. In dat geval dient de aanbestedende dienst de toepassing van dit criterium te motiveren.

Het EMVI-criterium zorgt ervoor dat nauwer bij de wensen van de aanbestedende aangesloten kan worden dan wanneer er alleen op de laagste prijs geselecteerd wordt. Er zijn daarnaast ook andere manieren om het beste uit de markt te halen:

1. Bied ruimte voor optimalisatie.
In de projectontwikkelingpraktijk is het belangrijk dat met name ten aanzien van programmering, fasering en financiering ruimte voor flexibiliteit wordt gegeven. En dat duidelijk is wie het risico van de flexibiliteit draagt. Er is een amendement ingediend dat hier aan lijkt te raken. Onze visie gaat echter verder dan het louter voorstellen van varianten om innovatie te bevorderen.[2]

2. Toets ook op vaardigheden van marktpartijen als samenwerkingspartner.
Tijdens een langdurige gebiedsontwikkeling komen partners altijd voor onverwachte gebeurtenissen te staan. De vraag is hoe men daar mee om gaat en hoe men er gezamenlijk weer goed uit komt. Het is raadzaam hieraan aandacht te besteden bij de gunningcriteria. Hoe maakt een marktpartij duidelijk dat zij in staat is het project tot een goed einde te brengen?

3. Verhoog de helderheid van de informatie in de Nota van inlichtingen.
In de Nota van inlichtingen beantwoordt de gemeente vragen van gegadigden. Dit is een belangrijk document. Volledige, adequate en juiste beantwoording voorkomt dat de inschrijver een aanbieding doet op basis van verkeerde uitgangspunten. In de praktijk komt het vaak voor dat bij de beantwoording wordt volstaan met het pardoes passeren van een vraag of het simpelweg verwijzen naar de (kennelijk onduidelijke) passage, zonder aanvullend opheldering te verschaffen. Dat is niet bevorderlijk voor de communicatie. Bovendien krijgt de aanbestedende dienst zo niet de kwaliteit die hij wil. 

4. Bied marktpartijen de gelegenheid voor een moment voor persoonlijke toelichting.
“Never trust a skinny cook”, luidt een Engels adagium. Dit geldt ook in de aanbestedingskeuken. Een aanbestedende dienst moet de gelegenheid krijgen te proeven wat de keuze voor een bepaalde partij in de praktijk betekent. Ambitieuze marktpartijen lichten graag hun aanpak en filosofie toe.

[1] Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 440, nr. 25

[2] Vergelijk amendement Verhoeven, Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 4440, nr. 30