Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/green%20deal%20agv.jpg
Nieuws
30 maart 2017
Aardgasvrije wijken en energieneutrale nieuwbouw
Een groot aantal overheden en netbeheerders ondertekende onlangs de ‘Green Deal aardgasvrije wijken’. De NEPROM ziet dit als een logische stap in de richting van een energieneutrale gebouwde omgeving.

Of het nu is vanwege de problematiek in Groningen of vanwege de klimaatdoelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs en de Energieagenda, iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat we op termijn van het aardgas af moeten. Recent ondertekende een groot aantal overheden en netbeheerders de ‘Green Deal aardgasvrije wijken’. De NEPROM ziet dit als een logische stap in de richting van een energieneutrale gebouwde omgeving.

Met het ondertekenen van de ‘Green Deal aardgasvrije wijken’ willen de overheden en netbeheerders de ontwikkeling van aardgasvrije wijken bespoedigen. Daarnaast willen de deelnemers kennis delen en ontwikkelen en input genereren voor het aanpassen van condities (o.a. wetgeving en financiering). Mensen zullen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. En er moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden.

Geen nieuwe aardgasnetten meer
In nieuwe wijken zal geen nieuwe aardgasinfrastructuur meer worden aangelegd. En in bestaand stedelijk gebied is het niet meer vanzelfsprekend om nieuwbouw aan te sluiten op een bestaand gasnet. De NEPROM ziet de ‘Green Deal aardgasvrije wijken’ als een logische stap in de richting van een energieneutrale gebouwde omgeving. De NEPROM zal de verdere ontwikkelingen nauwlettend volgen en zo nodig richting de politiek reageren.

Gasloos nieuwe realiteit voor nieuwbouw
Gezien de vergaande ambities en het relatief korte tijdpad van het Energieakkoord is het niet meer verantwoord om te investeren in nieuwe aardgasnetten. Ook in bestaand stedelijk gebied zijn grote investeringen in bestaande gasnetten niet meer voor de hand liggend. Zelfs als aardgas deels vervangen kan worden door groengas, zal dat slechts een zeer klein deel van de oplossing zijn. Het vervangen van de wettelijke aansluitplicht op het gasnet door een techniekneutraal recht op warmte, kan dan ook op onze instemming rekenen. Gasloos is dus in de meeste gevallen de nieuwe realiteit voor nieuwbouw. (Zie ook het verslag van het ZEN-Platform hierover.)

Alleen bij uitzondering nog aansluiten op gas
Een uitzondering moet naar onze mening mogelijk zijn voor nieuwbouw in bestaand gebied waar recent is geïnvesteerd in het gasnet zodat het nog lange tijd mee kan. Op die locaties moet worden afgewogen of het beter is om direct voor een alternatieve warmtevoorziening te kiezen of dat het slimmer is om de nieuwbouw aan te sluiten op het gasnet en pas wanneer de rest van de wijk van het gas af gaat ook het betreffende (dan niet meer nieuwbouw) project mee te nemen. Dit hangt af van het type gebied en de mogelijkheden ter plekke.

Kennis en ervaringen delen in ZEN-Platform
Veel NEPROM-leden hebben zich in de afgelopen periode aangesloten bij het Platform voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN), waar geanticipeerd wordt op de nieuwe BENG-regelgeving die verplicht tot bijna energieneutrale woningbouw vanaf 1 januari 2021. De deelnemers doen daar onder andere ervaring op met de ontwikkeling en realisatie van gasloze nieuwbouw, grondgebonden en gestapeld. Het is een zeer actief platform waar veel kennis en ervaring wordt opgedaan en gedeeld, onderling en met deskundige hulp van buiten.

Het platform is primair gericht op het stimuleren van het ondernemerschap rond zeer energiezuinige nieuwbouw. Centraal staat de vraag hoe we de klant beter kunnen bedienen en tegelijkertijd de businesscase aantrekkelijker kunnen maken. Meer informatie over deelname aan het ZEN-platform vind je op de website van het Lente-akkoord.

Volop kansen voor energieneutrale nieuwbouw
Met veel duurzaamheid in de verkiezingsprogramma’s en ook werkgeversorganisaties die sterk aandringen op omvangrijke investeringsprogramma’s gericht op een energieneutrale gebouwde omgeving, mogen we verwachten dat die ambities ook in het nieuwe regeerakkoord gaan landen en dat daarmee ook voor de nieuwbouw de verwachtingen en het tempo omhoog gaan. Zie ook de Bouwagenda die boegbeeld Bernard Wientjes onlangs in Nieuwspoort presenteerde. Eén van de roadmaps heeft betrekking op de ontwikkeling en realisatie van één miljoen energieneutrale woningen voor 2030! Kortom, de NEPROM ziet volop kansen voor partijen die hier tijdig op voorsorteren.