Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 november 2012
Bijeenkomst: regionale afstemming kantoor- en winkelontwikkelingen
Bezoek op 30 januari het Strategisch Forum van de NEPROM en PropertyNL over afstemming van kantoor- en winkelontwikkelingen.

Locatie: Pakhuis De Zwijger, Amsterdam, 30 januari 2013, 13.30–17.30 uur.

Oplopende leegstand op de kantorenmarkt en discussies over nieuwe winkelontwikkelingen dwingen tot nadenken en afstemmen op regionaal niveau: waar zijn ontwikkelingen nog mogelijk en wenselijk en waar moet worden afgeremd en gesaneerd? Door de decentralisatie van het ruimtelijk beleid ligt deze opgave op het bordje van provincies en gemeenten. De Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur (SVIR) en recentelijk het convenant aanpak Kantorenleegstand hebben regionale afstemming prominent op de agenda gezet. Wat zijn de eerste ervaringen? Wat mogen we hiervan verwachten? Hoe organiseer je dit afstemmingsproces het beste? Welke rol kunnen marktpartijen hierbij spelen?

Kom naar het Strategisch Forum om antwoorden te horen en om in gesprek te gaan met bestuurders en ondernemers die hier in de praktijk ervaring mee opdoen.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor direct betrokkenen aan publieke en private zijde: wethouders, gedeputeerden, raadsleden, ambtenaren, ontwikkelaars, beleggers en adviseurs. We bespreken met elkaar de problematiek van gedane voorinvesteringen, verwachte grondopbrengsten, gemaakte afspraken, ‘eigen grond eerst’ in het licht van veranderende markt perspectieven. Met de bijeenkomst willen we bereiken dat de kennis over regionale afstemming van kantoor- en winkelontwikkelingen wordt vergroot zodat op regionaal niveau effectief en (her)ontwikkelingsgericht beleid gevoerd kan worden.

 
Programma

13.00 Ontvangst 
13.30 Opening en welkom door Nicole Maarsen
13.40 Zin en onzin van afstemming bij kantoor- en winkelontwikkelingen door Pieter Tordoir
14.00 Toelichting op gebruik van de ladder voor duurzame ontwikkeling door Henk Ovink
14.20 Ervaringen Plabeka en voortgang door Arthur van Dijk
14.40 Winkelmarkt, hoe beginnen door Theo Rietkerk
15.00 Koffie / thee pauze 
15.30 Reflectie marktpartijen door Nicole Maarsen, Isaäc Kalisvaart en Heino Vink
16.10 Discussie  
16.45 Afsluiting door Jan Fokkema
17.00 Borrel 
 
Wanneer: woensdag 30 januari, 13.30–17.30 uur
Waar: Pakhuis De Zwijger, Amsterdam, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
Aanmelden: via e-mail of klik op de knop voor het aanmeldformulier

aanmelden 


Arthur van Dijk, wethouder Haarlemmermeer en voorzitter van het Platform Kantoren Bedrijventerreinen (Plabeka) geeft een presentatie over Plabeka, bij wijze van voorbeeld hoe regionale afstemming kan plaatsvinden over kantorenlocaties. Welke informatie heb je nodig, wie betrek je, hoe overbrug je belangentegenstellingen tussen gemeenten onderling en tussen (gemeenten en) marktpartijen; tussen bestaande vastgoed-investeringen en vernieuwing en tussen gebruik van open ruimte tegenover binnenstedelijk bouwen? 

Pieter Tordoir, Hoogleraar Economische geografie en Ruimtelijke Planning aan de Universiteit van Amsterdam en docent aan de Amsterdam school of Real Estate levert vanuit de wetenschap een meer algemene bijdrage aan de discussie. Hoe wenselijk is regionale afstemming, in hoeverre wordt het gewenste effect bereikt, hoe haalbaar is regionale afstemming?

Henk Ovink, wnd. directeur-generaal Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu presenteert de handreiking ladder voor duurzame verstedelijking. Hoe kunnen gemeenten, provincies en marktpartijen de handreiking gebruiken bij de ontwikkeling van regionale visies?


Theo Rietkerk Gedeputeerde voor economie, energie en innovatie bij de Provincie Overijssel geeft een inkijk hoe er in Overijssel beleidsmatig met de winkelmarkt om gegaan wordt. Hoe voert de provincie zijn regietaak uit?


Nicole Maarsen, Directeur Maarsen Groep, bestuurslid NEPROM en deelnemer aan Kantorentop reflecteert vanuit de eerste ervaringen met de uitwerking van het getekende convenant hoe de markt kan bijdragen aan de regionale afstemming.

 
Isaäc Kalisvaart, Directeur MAB Development heeft als duurzame gebiedsontwikkelaar een helder beeld hoe de samenwerking tussen publieke en private partijen zou kunnen lopen. Vanuit deze ervaring levert hij een bijdrage aan de discussie. 

  
Heino Vink, Directeur Multi Corporation is als grote winkelontwikkelaar iemand die met visie kan deelnemen in dit gesprek. Regionale afstemming bij winkelcentra is niet nieuw maar het zal nu meer op structurele basis moeten plaatsvinden.De deelnemersbijdrage is € 195,– (exclusief BTW); voor personen in dienst van overheden geldt een gereduceerd tarief van € 95,– (exclusief BTW), voor NEPROM-leden is de toegang gratis.

Aanmelden via e-mail of via dit formulier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolette Klein Bog (070) 369 20 68, n.kleinbog@neprom.nl.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/winkelstrip.jpg

Tags