Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/amsterdam286.jpg
Nieuws
25 november 2016
Bouwoverleg gemeente Amsterdam
Maandag 21 november jl. vond het periodieke bouwoverleg plaats tussen wethouders en directie Grond en Ontwikkeling van Amsterdam en verschillende brancheverenigingen, waaronder de NEPROM.
Maandag 21 november vond het periodieke bouwoverleg plaats tussen wethouders en directie Grond en Ontwikkeling van Amsterdam en verschillende brancheverenigingen, waaronder de NEPROM. Onder andere werd gesproken over de acties die Amsterdam onderneemt om het bouwtempo hoog te houden en over aandachtspunten bij ontwikkelingscompetities, waaronder de tender voor de Bijlmerbajes.

Tijdens de bijeenkomst werd door de gemeente Amsterdam onder andere toegelicht hoe vanuit de nieuwbouw ingespeeld wordt op de enorme vraag naar woningen in de stad. Wethouder Ivens vroeg aandacht voor de kwestie of er voldoende aanbod voor middeninkomens beschikbaar komt, en voor de betaalbaarheid in algemene zin. De verwachting is dat in 2016 opnieuw een groot aantal nieuwe woningen wordt gebouwd, maar toch aanzienlijk minder dan in 2015. Het is erg lastig om voldoende locaties beschikbaar te krijgen om het hoge tempo vol te kunnen houden. De gemeente heeft op een aantal locaties versnellers ingezet. Vanuit de marktpartijen was er waardering voor de ambities en voor de voortvarendheid waarmee Amsterdam de zaken aanpakt. Aandacht werd gevraagd voor regionale afstemming en het betrekken van de buurgemeenten bij de enorme vraag naar woningen. Voor de zomer hoopt de gemeente de nieuwe Woonagenda vast te kunnen stellen.

Forse inzet op middeldure huur
Wethouder Van den Burg betoogde dat Amsterdam ook de komende tijd fors blijft inzetten op middeldure huur, waarbij als ambitie minimaal 1000 nieuwe middeldure huurwoningen per jaar is geformuleerd. De gemeente kan in de nabije toekomst ook de nieuwe mogelijkheid benutten om middeldure huur in het bestemmingsplan vast te leggen. Gemeld werd dat er overlegd wordt over langere termijn zekerheden (15 jaar en meer) ten aanzien van beschikbaarheid en huurniveaus van de middeldure huur, de relatie met de doorstroming vanuit de sociale huur en de daarbij passende grondprijzen. In het verlengde daarvan werd gewezen op de mogelijkheid om (ook) de middeldure koop te bevorderen, waarbij vanuit gemeentezijde werd gewezen op mogelijke complicaties daarbij (beperkte afdwingbaarheid van anti-speculatiebeding).

'Niet doorschieten in gedetailleerde programmering'
Vanuit de NEPROM werd door voorzitter Bart van Breukelen aandacht gevraagd voor het gevaar door te schieten in gedetailleerde programmering, waardoor uiteindelijk het risico bestaat dat het nieuwe aanbod juist wordt afgeremd en locaties te lastig worden om te realiseren. In dat verband werd ook het voorbeeld van de tender voor de Bijlmerbajes genoemd. Naast de programmatische insteek (waaronder minimaal 30% sociaal in oppervlakte) speelt daarbij ook nog het grote risico van de planologische onzekerheid en het gegeven dat na het uitbrengen van het bod, als gevolg van een externe taxatie, de verwervingsprijs naar boven kan worden bijgesteld. Gevreesd wordt dat een aantal ontwikkelaars en beleggers van naam en faam om die redenen zullen (moeten) afhaken.

Vanuit de gemeente werd het nieuwe grondbeleid toegelicht, waarbij meer verwervingen aan de markt worden overgelaten. Van marktzijde werd beklemtoond dat het dan van wezenlijk belang is dat Amsterdam vooraf heldere kaders geeft en snel erfpachtinformatie verstrekt, zodat door de markt voortvarend kan worden gehandeld. Al met een al een positief en constructief overleg.