Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 december 2016
City Deal for Real
De zuidelijke Randstad heeft tot 2030 zo’n 230.000 woningen nodig, vooral in de steden. Voor een groot deel van die woningen zijn echter nog geen plannen gemaakt door de gemeenten.
De zuidelijke Randstad heeft tot 2030 zo’n 230.000 woningen nodig, vooral in de steden. Voor een groot deel van die woningen zijn echter nog geen plannen gemaakt door de gemeenten. De partners van de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie, waaronder de NEPROM, willen gezamenlijk knelpunten wegnemen om de woningproductie te versnellen.

In de afgelopen maanden zijn onderzoeken uitgevoerd en gesprekken gevoerd op diverse locaties. De resultaten hiervan werden gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ‘City Deal for Real’, waarbij ook enkele NEPROM-leden aanwezig waren. Drie onderzoeken laten de urgentie zien en leggen knelpunten bloot. Stedelijke transitie is structureel verlieslatend, concluderen Fakton en Rebel. Beiden komen op een tekort van gemiddeld bijna € 30.000 per woning. Beiden signaleren ook dat dit met de juiste maatregelen ongeveer gehalveerd kan worden.

Planaanbod vs. woningbehoefte
Het ‘Eindrapport Ruimte voor binnenstedelijk bouwen Zuidvleugel’ van Rigo vergelijkt planaanbod en woningbehoefte. Per regio wordt dit uitgewerkt voor de centrale stad en voor de randgemeenten. De belangrijkste conclusie is dat versnelling van de bouwproductie nodig is, maar dat er relatief weinig harde plannen zijn. Vooral in de steden Rotterdam en Den Haag is de plancapaciteit onvoldoende, maar in de randgemeenten zijn te weinig plannen om dit te compenseren. Als oplossingsrichting geeft Rigo het versnellen van bestaande plannen op korte termijn en het werken aan continuïteit van productie op langere termijn.

Benodigde investeringen
Fakton heeft voor de gemeenten Den Haag en Rotterdam onderzocht welke investeringen tot 2030 nodig zijn voor het realiseren van de stedelijke transitie in beide gemeenten en welke (financiële) maatregelen er mogelijk zijn om de business case voor deze stedelijke transitie projecten te verbeteren.

Het ‘Position Paper Stedelijke transitie 2016’ van Fakton vat het onderzoek samen. Op p. 23 zijn zes maatregelen benoemd met daarbij de acties die van verschillende partijen worden verwacht. Een toelichting hierop is de vinden in de ‘Rapportage Stedelijke Transitie 2016’ vanaf p. 26. Eén van de maatregelen is het introduceren van flexibel mobiliteitsbeleid, waarbij gemeenten flexibeler omgaan met parkeernormen en marktpartijen nieuwe mobiliteit uitwerken en implementeren, en tijdelijke parkeeroplossingen realiseren. Een longlist met maatregelen is opgenomen vanaf p. 38.

Oorzaken negatieve business cases in beeld
Rebel heeft in casusonderzoek onder acht grootschalige transformatielocaties in de Zuidelijke Randstad de achterliggende oorzaken van een negatieve business case en mogelijke oplossingsrichtingen in beeld gebracht. De resultaten zijn te vinden in het ‘Eindrapport transformatie Zuidelijke Randstad’ en de instrumenten en arrangementen zijn verder uitgewerkt in het ‘Eindrapport transformatie Zuidelijke Randstad bijlageboek’.

Met relatief beperkte inspanningen is ongeveer de helft van de geplande woningen te realiseren. Het gaat erom dat de basis op orde is (o.a. goede visie, marktconform programma, samenwerking tussen publieke en private partijen) en dat niet-financiële bottlenecks worden opgelost (bv. flexibeler omgaan met beleid of het creëren van experimenteerruimte). Voor de andere helft zijn financiële instrumenten nodig. Fakton ziet een taak voor de provincie, in samenwerking met het Rijk, om deze instrumenten op te zetten. Het kan daarbij gaan om bekostiging en/of financiering.

Lees hier het uitgebreide verslag van de bijeenkomst. Alle onderzoeksrapporten zijn te downloaden via de website van het Netwerk Zuidelijke Randstad.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/Plancapaciteit.jpg

Tags