Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 juli 2023
Convenant schoon- en emissieloos bouwen
Hoe kunnen we verder verduurzamen binnen de bouw in de transitie naar een gezondere natuur en een beter klimaat? NEPROM is gevraagd om het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, waarin afspraken over de verduurzaming worden vastgelegd, te ondertekenen.

Staatsecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft het concept van de routekaart en het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen naar de Tweede Kamer gestuurd. Aan NEPROM is gevraagd het convenant te tekenen. Het bestuur behandelt dit verzoek begin september.

Het convenant gaat uit van de volgende emissiereductiedoelstellingen en ambities voor 2030:

  • 60% NOx-emissiereductie t.o.v. 2018 (Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering);
  • 75% gezondheidswinst t.o.v. 2016 (Schone Lucht Akkoord);
  • 0,4 Mton CO2-emissiereductie t.o.v. 2019 (Klimaatakkoord);
  • Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten in 2030 (Strategie KCI).

Via de routekaart SEB wordt ook een verdere invulling gegeven aan de emissiereductieplicht uit artikel 7.19a van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), die initiatiefnemers verplicht om bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden 'adequate maatregelen' te nemen om stikstofemissies te beperken. Deze emissiereductieplicht treedt in werking met de Omgevingswet. Dat is het minimumniveau.

Het convenant maakt verder een onderscheid tussen twee niveaus; basis en ambitieus. Het laatstgenoemde/hoogste niveau is een inspanningsverplichting. De taak van NEPROM zou bestaan uit het uitdragen van en communiceren over de te kiezen doelstelling (basis of ambitieus) en een bijdrage te leveren aan de monitoring.

Er is 1 miljard euro beschikbaar ter ondersteuning. Dit geld wordt onder andere besteed aan de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel. Daarnaast wordt een bedrag gesteld voor de aanbestedende rijksdiensten. Tot slot worden er kennis- innovatie en ondersteuningsprogramma's opgesteld.

Als je over deze bijdrage vragen hebt of suggesties voor NEPROM, neem dan contact op met Nicolette Zandvliet.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/SEB.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/SEB.jpg

Tags