Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
29 juni 2023
De impact van EU-regelgeving op de Nederlandse bouwpraktijk
Tijdens de Platformbijeenkomst van het Lente-akkoord Circulair en Industrieel Bouwen, waarvan NEPROM mede-initiatief nemer is, gaven presentatoren een overzicht over de impact van EU-regelgeving op de Nederlandse bouwpraktijk.

Europese regelgeving heeft een steeds grotere impact op de Nederlandse bouwsector. Van de EU Taxonomie tot de nieuwste versie van de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), en van ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) tot CPR (Construction Products Regulation). Waar moet u zich op voorbereiden? In dit artikel lees je de laatste inzichten van experts van het ministerie van BZK, Dutch Green Building Council, CBRE en Syntrus Achmea.  

Het eerste
klimaatneutrale continent 
Europa moet het eerste klimaatneutrale continent worden. Die ambitie klinkt steeds luider door in het milieubeleid van de EU. Frans Timmermans en Diederik Samson zitten duidelijk niet stil. Diverse richtlijnen worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. Ook Nederland krijgt op alle niveaus en in alle sectoren te maken met het Europees milieubeleid. Zeker ook de bouwsector.

Tijdens de Platformbijeenkomst van het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen op 21 juni j.l. gaven Dirk Breedveld en Aimée Felix van het ministerie van BZK en Ruben Zonnevijlle  van de DGBC een overzicht. Hieronder de belangrijkste actuele ontwikkelingen voor u op een rijtje.  

ESPR
 
De ESPR (ecodesign for sustainable products) is een kaderrichtlijn die al sinds 2009 bestaat voor 31 energiegerelateerde productgroepen. De richtlijn heeft bij deze 31 productgroepen inmiddels geleid tot een energieverbruik dat tien procent lager is. Voortbouwend op dit succes wordt de ESPR herzien en uitgebreid tot een verordening voor meer ecologisch duurzame en circulaire producten. Het gaat om productduurzaamheid, herbruikbaarheid, repareerbaarheid, circulariteit, milieuvoetafdruk en informatievereisten, waaronder een digitaal productpaspoort. Het voorstel voor de nieuwe ESPR is gepubliceerd op 30 maart 2022. Deze informatie vind je via deze link.  

CPR
 
Voor 35 specifieke bouwproductgroepen bestaat sinds 2011 de CPR (construction products regulations). Een interne markt met een omvang van circa 500 miljard euro wordt hiermee gereguleerd. Net als de ESPR wordt ook deze herzien en een voorstel hiervoor is op 31 maart 2022 gepubliceerd. De CPR is gericht op verduurzaming van bouwproducten. De bijvangst van de nieuwe CPR is dat de Nationale Milieudatabase kan worden aangevuld met naar verwachting duizenden nieuwe productkaarten. Deze informatie vind je via deze link

Level(s) 
 
De level(s) is een raamwerk voor het uniform rapporteren over, en beoordelen van, de milieuprestatie van gebouwen. Het biedt de mogelijkheid om circulaire principes toe te passen in de gebouwde omgeving, specifiek woningen en kantoren, van ontwerp tot sloop.  

Level(s) richt zich op zes macrodoelstelling die van belang zijn voor de bouwsector: broeikasgassen, circulariteit, water, gezondheid en comfort, klimaatadaptatie en kostenbeheersing. Voor elk van deze macrodoelstellingen zijn indicatoren bepaald zodat de prestaties van bedrijven en leveranciers objectief met elkaar kunnen worden vergeleken. Deze informatie vind je via deze link.  

EPBD
 
Ook de EPBD (energy performance building directive) wordt herzien. De bestaande EPBD is kaderstellend voor BENG zoals die in de Nederlandse bouwregelgeving is verankerd. De nieuwe EPBD stuurt op Zero Emissie Building (ZEB). Hoe de richtlijn er precies uit komt te zien is nog onderwerp van discussie tussen de lidstaten. Bijvoorbeeld: wordt er wel of geen eis gesteld aan het maximale jaarlijks primair energiegebruik? Ook is er discussie over prioritering in levering: moet je primair inzetten op duurzame energieopwekking op het perceel of telt centrale duurzame energieopwekking net zo goed mee? Ook over de waardering van vraagzijdeflexibiliteit verschillen de lidstaten van inzicht. Tot slot wordt nog gewerkt aan eisen op het gebied van passieve zonne-energie en installatie-arm ontwerpen. Het is de bedoeling dat de nieuwe EPBD in 2028, 2029 of 2030 van kracht wordt. Deze informatie vind je via deze link.  

EU-taxonomie
 
De EU-taxonomie omvat financiële groene spelregels. Het is een uniforme taal die helpt te bepalen welke investeringen meetbaar bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050. Grote ondernemingen moeten straks conform de EU-taxonomie over duurzaamheid rapporteren. Dat zijn ondernemingen met meer dan 250 werknemers en/of een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro en/of een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro. Maar aangezien deze bedrijven in hun rapportages ook de partijen waarmee ze samenwerken moeten meenemen, heeft de EU-taxonomie ook impact op kleinere bedrijven. Doel van de EU-taxonomie is om greenwashing te voorkomen. De taxonomie is daartoe gebaseerd op de meest recentelijke wetenschappelijke inzichten en is techniekneutraal. Deze informatie vind je via deze link.  

CSRP en SFDR
 
De EU-taxonomie is erop gericht dat je meet wat je doet en dat je daar transparant over rapporteert. De manier van rapporteren is daarom verder uitgewerkt in de CSRP (Corporate Sustainability Reporting Directive) en de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). De grotere bouwbedrijven krijgen te maken met de CSRP. Beleggers, banken en verzekeraars krijgen te maken met de SFDR.

 EU regelgeving raamwerk.jpg


Taxatiewaarde 
Duurzame prestaties meten, uniform kunnen vergelijken en daaraan eisen stellen is van belang voor de hele keten van overheden, financiers, opdrachtgevers en eindgebruikers. Dat zeggen ook Jan Willem Markhorst (Achmea Real Estate) en Arjan van Eijk (CBRE). Beleggers gaan duurzame prestaties koppelen aan taxatiewaarde en de verwachting is dat klanten ook steeds vaker duurzame eisen gaan stellen. “Hoe duurzamer je fonds, hoe meer kapitaal je kunt aantrekken. Maar dan moet je het wel doorrekenen en inzichtelijk maken met getallen.”


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/lente%20akkk.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/lente%20akkk.jpg

Tags