Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/stadstuin-overtoom.jpg
Nieuws
8 oktober 2015
De Nieuwe Opgave
Nederland is nog lang niet af. De NEPROM wil daarom met haar leden – en in samenspraak met haar stakeholders – een visie ontwikkelen op de nieuwe opgaven op het gebied van wonen, werken en winkelen.

Nederland is nog lang niet af. De recente publicatie van het EIB (“Investeren in Nederland”) maakt duidelijk dat in de jaren tot 2040 er nog een zeer aanzienlijke groei in het aantal huishoudens zal zijn, met het zwaartepunt in het westen van het land. Daarvoor moet nog een zeer forse inspanning geleverd worden en dat zal niet op dezelfde wijze gebeuren als in de afgelopen decennia.

De NEPROM wil daarom met haar leden – en in samenspraak met haar stakeholders – een visie ontwikkelen op de nieuwe opgave. Daarbij willen we ingrijpende veranderingen op het terrein van mobiliteit, duurzaamheid (energie), interactiviteit (internet) en participatie meenemen bij onze visievorming. De komende maanden zal een aantal activiteiten van de NEPROM in het kader staan van deze visievorming. Dat doen we aan de hand van twee thema’s: de vernieuwing van winkel-, werk- en leisurelocaties in de stad en de nieuwe woonopgave, hoogstedelijk en meer suburbaan.

Winkels, kantoren, leisure
Commercieel vastgoed biedt een fantastische fysieke basis aan de BV Nederland. Heel veel economische activiteiten vinden plaats in onze gebouwde omgeving. Goed vastgoed in een fijne omgeving vergroot de productiviteit en het welzijn van medewerkers, consumenten en passanten. Onze uitdaging is om vastgoed zodanig te vernieuwen, ontwikkelen, herontwikkelen, herpositioneren en transformeren dat het kan blijven bijdragen aan onze economische ontwikkeling en aan ons welzijn.

De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met het in hoog tempo verouderen van vastgoed. Winkels, kantoren, maatschappelijk vastgoed: veel staat leeg of wordt niet optimaal benut. Economische, maatschappelijke en technologische veranderingen zijn daar mede oorzaak van. In het traject om te komen tot een visie onderzoeken we welke invloed die ontwikkelingen hebben op de gebruikseisen ten aanzien van winkel-, werk- en andere commercieel vastgoed in de stad, hoe we op die veranderende vraag kunnen inspelen, en hoe we daarbij kunnen bijdragen aan veranderbaarheid, flexibiliteit, duurzaamheid, etc.

Wonen
We constateren een sterk groeiende belangstelling voor leven in de stedelijke regio. De afgelopen jaren zijn daar grote aantallen woningen gerealiseerd. De druk op het stedelijk gebied neemt toe; prijsstijgingen en verdringing zijn het gevolg. In ons traject om tot een visie te komen onderzoeken we welke vragen naar (hoog)stedelijke woonmilieus wij zien ontstaan in de komende jaren en met welke woonmilieus en woningtypen daar op ingespeeld kan worden. Transformatie van bestaand vastgoed en van bestaande locaties in de stad worden hierbij nadrukkelijk betrokken, met daarbij de vraag hoe – gegeven de randvoorwaarden en beperkingen van deze locaties – invulling geven kan worden aan de uiteenlopende woonwensen.

Naast binnenstedelijk zijn in de afgelopen jaren ook heel veel woningen in meer suburbane woonmilieus gerealiseerd, vaak in de onmiddellijke nabijheid van de steden. Hoewel de populariteit van de buitenwijk lijkt af te nemen, is en blijft er een zeer aanzienlijke groep die hier woont of in de toekomst wil wonen. Daar komt bij dat niet de totale woningbehoefte in de binnensteden kan worden ingevuld. In onze tocht naar een visie onderzoeken we ook wat de toekomst is van de suburbane wijken, welke doelgroepen hier graag willen wonen en hoe we bestaande en nieuwe suburbane wijken kunnen ontwikkelen tot aantrekkelijke, toekomstbestendige woonmilieus.

In dialoog met stakeholders
We gaan met deze vragen aan de slag tijdens ledenvergaderingen en in aparte werkgroepen. We nodigen externen uit om hun visie te geven op ontwikkelingen en mogelijke scenarios’en we benutten hen om ons te inspireren en onze ideeën te toetsen en verder te ontwikkelen. Gaande het traject zullen we steeds meer de dialoog met onze stakeholders zoeken om onze ideeën te toetsen en om ons te voeden en te beïnvloeden bij onze visieontwikkeling.

Het resultaat van dit traject kan bestaan uit een “visiedocument” voor De Nieuwe Opgave voor de komende 25 jaar, dat inzicht geeft in de vraagstukken die er op ons af komen op het gebied van wonen, werken, winkelen en ontspannen. En waarin wij schetsen hoe ontwikkelaars bijdragen aan het vinden van nieuwe antwoorden.

Belangrijker nog dan een document is de weg daar naar toe, het betrekken van anderen en hen laten delen in de bevindingen. De ontwikkeling van onze visie zullen we daarom via internet en social media voortdurend agenderen en open stellen voor input van anderen. Een hoogtepunt in die interactie hopen we te bereiken met de vijfde Dag van de Projectontwikkeling op 13 april 2016 in Den Bosch.

Bijdrage aan Nationale Omgevingsagenda
Een belangrijk traject dat vanuit het rijk is opgestart betreft de ontwikkeling van een Nationale Omgevingsagenda en daarop volgend de eerste Nationale Omgevingsvisie. De NEPROM wil vanuit haar visieontwikkeling op De Nieuwe Opgave een bijdrage leveren aan die Nationale Omgevingsvisie.