Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
11 november 2011
De nieuwe Wet Natuur
Over de nieuwe Wet Natuur loopt op dit moment een consultatieronde. De NEPROM heeft vanuit de gebiedsontwikkelingspraktijk naar het wetsvoorstel gekeken en haar reactie gegeven.

Over de nieuwe wet Natuur loopt op dit moment een consultatieronde. De NEPROM heeft vanuit de gebiedsontwikkelingspraktijk naar het wetsvoorstel gekeken en haar reactie gegeven. De nieuwe wet is in onze ogen nog niet volledig tot bloei gekomen.

We delen pluimen uit op punten waarover wij al tevreden zijn en de stempels hebben nog wat rijping nodig:

Pluimen
Eén-loket- en Eén-omgevingsvergunning. In het wetsvoorstel wordt de ‘Wabo-gedachte’ verder uitgewerkt. Zij is kort gezegd gebaseerd is op bundeling en coördinatie van vergunningaanvragen. Hier staan wij positief tegenover. Zo wordt (in het kader van een passende beoordeling bij Natura 2000-gebieden) bijvoorbeeld voor een betere aansluiting bij de Omgevingsvergunning en de milieueffectrapportage gekozen.

Europa. Wij denken dat het ministerie er met de nieuwe Wet Natuur in is geslaagd nauwkeuriger en duidelijker aan te sluiten bij internationale verplichtingen. In het verleden heeft vooral de implementatie van Europese wetgeving (met name ten aanzien van Natura-2000 gebieden) voor veel onduidelijkheid en daardoor vertraging van bouwprojecten gezorgd. Met dit wetsvoorstel lijkt die vertraging tot het verleden te behoren.

Stempels
De Gedragscode Flora & Fauna. Samen met Bouwend Nederland hebben wij de Gedragscode Flora & Fauna ontwikkeld. Het wetsvoorstel spreekt over decentralisatie van bevoegdheden. Door die decentralisatie komt de bevoegdheid tot goedkeuring van gedragscodes bij provincies te liggen. Wij pleiten voor een gezamenlijke goedkeuring door de provincies van codes met een landelijk toepassingsbereik, zoals onze Gedragscode Flora & Fauna. Het werkt belemmerend als opdrachtgevers in iedere provincie een apart goedkeuringsbesluit moeten vragen. En onze gedragscode kan, vooral bij de invulling van de algemene zorgplicht die het voorstel bevat, prima tot prachtige bloei komen onder het nieuwe regime.

Omgevings- en crisis- en herstelwet. Met een overzichtelijke verankering van de Wet Natuur in de nieuwe Omgevingswet realiseert het Rijk de uniforme en integrale (gebieds)benadering waar wij voor blijven pleiten. Ook een voortvarende uitvoering van het voornemen de crisis- en herstelwet permanent te maken zal de nieuwe Natuurwet in vruchtbare grond plaatsen. Ruimtelijke Ordening en Natuur dienen waar en zo veel mogelijk hand-in-hand te gaan.

Klik hier om de NEPROM-brief over de nieuwe Wet Natuur te raadplegen.

 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/natuur.jpg

Tags