Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 maart 2018
Debat Investeringsplan voor Verstedelijking
Ga op 4 april a.s. het gesprek aan over het Investeringsplan voor Verstedelijking. Want alleen gezamenlijk kunnen we optimaal bijdragen aan een aantrekkelijk, duurzaam en krachtig Nederland.

Debat op woensdagmiddag 4 april in Media Plaza te Utrecht

Ontwikkelaars, beleggers, bouwers en corporaties willen en kunnen de komende jaren investeren in een aantrekkelijk en krachtig Nederland. De ruimtelijke opgaven zijn omvangrijk en urgent: één miljoen nieuwe woningen, de groeiende aantrekkingskracht van de steden, de energietransitie, de mobiliteitsrevolutie, globalisering, nieuwe technologieën, versterking van de kwaliteit van het Nederlandse landschap.

Stuk voor stuk uitdagingen die op nationaal, regionaal en lokaal niveau spelen en die over een periode forse inspanningen vergen van overheden, burgers en marktpartijen. Voorwaarde daarvoor is dat we beschikken over een inspirerende Nationale Omgevingsvisie en over sterke gemeentelijke collegeakkoorden, die ook voor de langere termijn richting en houvast bieden.

Veertien krachtige investeerders – leden van NEPROM en van IVBN – hebben de handen ineengeslagen om tot een gedragen visie te komen en inzichtelijk te maken welke bijdragen zij aan die opgaven kunnen leveren. Met dit investeringsplan willen zij bijdragen aan de Nationale Omgevingsvisie en aan de collegeakkoorden waarover in tal van gemeenten binnenkort wordt gesproken.

We nodigen u daarom van harte uit voor ons debat op woensdagmiddag 4 april in Media Plaza te Utrecht. Bekijk hier het programma.

Presentatie onderzoeksresultaten
Een belangrijk onderdeel van de middag is de presentatie van de resultaten van het onderzoek door de Brinkgroep in opdracht van NEPROM, met financiële steun van het Ministerie van BZK naar de “Ruimtelijke inpassing van de Nederlandse woningvraag tot 2030”. Met daarin antwoorden op vragen als: welk deel van woningvraag tot 2030 van circa 1 miljoen nieuwe woningen is reëel in het binnenstedelijk gebied te realiseren door transformatie en verdichting, welke mogelijkheden zijn er om dat aandeel te vergroten en welk deel is voorzien door middel van harde plancapaciteit op buitenstedelijke locaties?

Met de resultaten van dit onderzoek als vertrekpunt presenteren wij u de contouren van een Investeringsplan voor Verstedelijking en nodigen wij u uit om daarover het gesprek aan te gaan. Want alleen gezamenlijk kunnen we optimaal bijdragen aan een aantrekkelijk, duurzaam en krachtig Nederland.

Aanmelden
Deelname is kosteloos voor leden van NEPROM en IVBN en vertegenwoordigers van overheden. Overige deelnemers betalen een bedrag van €150,- (excl. BTW). Aanmelden kan door een e-mail met uw gegevens te sturen naar m.meijerink@neprom.nl.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/abb-binnenstedelijk.jpg

Tags