Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningbouw2%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningbouw2%20(1).jpg
Nieuws
20 juli 2021
Derde tranche Woningbouwimpuls
Vanaf 1 september tot en met 17 september kunnen aanvragen worden ingediend voor de derde en (voorlopig?) laatste tranche van de Woningbouwimpuls. Wij blijven ons hard maken voor een vervolg.

Het ministerie van BZK heeft in totaal 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de Woningbouwimpuls. Voor de derde en tevens laatste tranche is nog circa 250 miljoen euro beschikbaar. Daarna is het budget uitgeput. Het versnellen van de woningbouwproductie om de komende tien jaar de benodigde miljoen woningen te bouwen, kan niet zonder Rijksbijdragen. Wij blijven ons daarom inzetten voor voldoende middelen. 

Woningbouwimpuls kan het verschil maken 
Het ministerie van BZK heeft een tussentijdse evaluatie laten uitvoeren waarvoor ook de NEPROM is geïnterviewd. Het ministerie concludeert op basis van de tussentijdse evaluatie dat de Woningbouwimpuls succesvol is. De Woningbouwimpuls draagt bij aan meer (betaalbare) woningen dan eerder verwacht en de bouw wordt met gemiddeld twee jaar versneld. Dat is althans de verwachting op basis van de ingediende aanvragen en gehouden interviews. Definitieve uitspraken kunnen pas gedaan worden bij de eindevaluatie. 

Advies: grens 500 woningen handhaven 
Een belangrijk punt is in de evaluatie is de grens van 500 woningen. Deze grens zorgt volgens geïnterviewden voor prioriteitstelling voor grotere en vaak complexe plannen. Kleinere gemeenten kunnen vaker niet aan deze grens voldoen. Hoewel dat vervelend is voor gemeenten en ontwikkelaars die daar actief zijn, hebben wij er bij de evaluatie op aangedrongen de grens te handhaven. Zonder toename van de beschikbare middelen verkleint een groter aantal aanvragen slechts kans op honorering. Met dit argument heeft Companen het ministerie ook geadviseerd de grens van 500 woningen te handhaven bij de derde tranche van de Woningbouwimpuls. 

Minister heeft toch de grens verlaagd 
De minister heeft dit advies in de wind geslagen. Zij heeft voor regio's met veel kleine woonplaatsen de ondergrens verlaagd tot 200 woningen. Als argumenten hiervoor geeft zij dat de landsdelen Oost en Zuid tot dusverre minder middelen uit de Woningbouwimpuls hebben ontvangen dan op basis van de woningbouwopgave verwacht mag worden en dat zij wil verkennen hoe de Woningbouwimpuls als instrument zich verhoudt tot dit type middelgrote projecten. Op basis daarvan zal zij bezien welke minimale projectgrootte wenselijk is bij een eventueel vervolg van de Woningbouwimpuls. 

Veel aanvragen verwacht voor derde tranche 
Aanvragen voor de derde tranche kunnen van 1 tot en met 17 september worden ingediend. Vooralsnog is dit de laatste tranche. In deze tranche is nog circa 250 miljoen euro beschikbaar. Daarna is het budget uitgeput. Voor de eerste twee tranches zijn ruim 100 aanvragen ingediend, waarvan er 57 zijn gehonoreerd. Het ministerie verwacht voor de derde tranche een stijging van het aantal aanvragen ten opzichte van de eerste en tweede tranche. Hierbij speelt de verwachting dat de meeste gemeenten hun aanvraag die eerder als onvoldoende is beoordeeld na bijstelling opnieuw zullen indienen en dat gemeenten ook met nieuwe projecten zoveel mogelijk gebruik willen maken van de voorlopig laatste tranche van de Woningbouwimpuls. Ook de verlaging van de ondergrens zal leiden tot meer aanvragen. 

Marktpartijen belangrijk voor realisatie 
Bij de evaluatie hebben wij aangegeven dat marktpartijen belangrijk zijn voor de realisatie van woningen en dat zij meer betrokken willen worden bij de aanvraag. Companen schrijft in haar conclusies en aanbevelingen: "De publiek private samenwerking is hard nodig en het komt de voortvarendheid van de ontwikkeling ten goede als marktpartijen zijn aangehaakt. Het borgt ook het realiteitsgehalte van de plannen. Het ministerie zou de betrokkenheid van marktpartijen nog meer kunnen aanmoedigen bij de aanvraag voor Impulsgeld." Dit heeft de minister niet expliciet overgenomen in haar brief aan de Kamer. Wel erkende het ministerie in eerdere gesprekken dat actieve betrokkenheid van marktpartijen kan leiden tot een betere financiële onderbouwing van de aanvraag en tot meer zekerheid over een voortvarende uitvoering. Beide zijn van belang om in aanmerking te komen voor een bijdrage. 

Vervolg op de Woningbouwimpuls 
De NEPROM heeft zich in de afgelopen jaren actief ingezet om Rijksbijdragen voor de woningbouw beschikbaar te krijgen. Wij zijn blij dat de Woningbouwimpuls een succes is en vinden dat deze onder het volgende kabinet moet worden voortgezet. Het versnellen van de woningbouwproductie om de komende tien jaar de benodigde miljoen woningen te bouwen, kan niet zonder Rijksbijdragen. Hier blijven wij ons hard voor maken. 

Meer informatie 
Informatie over de voorwaarden, het indieningsproces en andere informatie, zoals de aanvraagdocumentatie is te vinden op de website van de RVO


Tags