Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/WoningBouw.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/WoningBouw.jpg
Nieuws
7 juli 2022
Eigen botsproeven voor regulering middenhuur
Samen met een aantal van onze leden gaan we aan de slag om te onderzoeken wat het effect is van het doortrekken van het WWS-puntenstelsel op nieuw te ontwikkelen projecten. Dit doen we middels botsproeven in en rondom de G5.

Sinds de presentatie van het programma Betaalbaar Wonen van het ministerie van BZK zijn we in gesprek met onze leden en partners over de effecten die dit voorstel met zich meebrengt. Dat dit programma gevolgen zal hebben voor de woningproductie is evident en wordt ook erkend in het programma. Echter is nog niet helemaal duidelijk hoe de regulering van de middenhuur er exact uit zal gaan zien. Daar lopen op dit moment botsproeven voor in de steden Utrecht, Zwolle en Doetinchem. Op basis van de resultaten van deze botsproeven wil het ministerie een voorstel sturen naar de Kamer.

Wij gaven al eerder aan dat we de botsproeven op deze drie plekken te mager vinden en ook eenzijdig. Er wordt primair gekeken naar de bestaande woningvoorraad, terwijl het ministerie zelf zegt dat het programma effecten kan hebben op de bereidheid tot ontwikkelen. Met dit gegeven zijn we in contact getreden met BZK en hebben aangegeven aangehaakt te willen zijn bij het verdere traject en middels onze eigen botsproeven een beeld willen schetsen wat het effect kan zijn op projecten in de pijplijn en de daarmee samenhangende gebiedsontwikkelingen.

Bijeenkomst met de leden

Op 4 juli hebben we een bijeenkomst gehad met een aantal van onze leden die elk hun zorgen hebben geuit over de voorgestelde regulering. Het simpelweg doortrekken van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) kan grote gevolgen hebben voor de haalbaarheid van projecten. Tegelijkertijd werd ook aangegeven dat dit het zoveelste voorstel is in korte tijd dat ingrijpende gevolgen heeft voor de markt. De betrouwbaarheid van de overheid komt hiermee in het gedrang. Om te durven te investeren is het essentieel dat partijen erop kunnen vertrouwen dat de regelgeving gedurende langere tijd stabiel is. Het gevoel dat ontwikkelaren nu bekruipt, is dat er een nieuwe knop is ontwikkeld waaraan gedraaid kan worden om de markt verder te beïnvloeden. Dit is negatief voor de bereidheid tot investeren. De recente WOZ-cap en het nu voorliggende voorstel maken het steeds moeilijker om projecten rond te rekenen. Dit signaal zullen we dan ook meenemen in vervolggesprekken met BZK.

Voorgestelde aanpak 

Het traject zoals we dat nu voor ons zien is als volgt. We hebben een uitvraag staan bij de aanwezige leden om 1 of meerdere projecten aan te leveren die recentelijk zijn opgeleverd of nu in de pijplijn zitten. De projecten zijn bij voorkeur in en rondom de G5, gezien het vermoeden dat de effecten daar het grootst zullen zijn. In deze projecten willen we de verschillende scenario’s die ook gebruikt worden in de botsproeven van BZK doorrekenen om een duidelijk beeld te creëren van de effecten van elk scenario. Het gaat hier om scenario’s waarbij de regulering wordt doorgetrokken naar 187 punten (€ 1.000,-) en 232 punten (€ 1.250,-) met daarin verschillen in een eventuele procentuele opslag van 5%, 10% en 15% en het al dan niet toepassen van de WOZ-cap. Op basis hiervan hopen we inzichtelijk te maken bij welk scenario een project haalbaar blijft en tegelijkertijd ook de beleidsdoelen van het ministerie in stand blijven. 

Uiteraard beperken we ons niet tot de leden die aanwezig waren op de bijeenkomst van 4 juli en gaan we ook in gesprek met onze overige leden en trekken na of zij ook projecten hebben die geschikt zijn voor onze botsproeven. Het is de bedoeling dat we eind augustus de data verzameld hebben en nog voordat de inhoudelijke presentatie van de plannen plaatsvindt een gesprek hebben met BZK over onze bevindingen. Parallel aan dit traject houden we ook contact met Kamerleden die het woord voeren op dit dossier. 

Vragen?  
Neem contact op met Kavish Partiman via k.partiman@neprom.nl 

Tags