Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 februari 2019
Gemeentelijk voorkeursrecht onder de Omgevingswet
Inzake gemeentelijk voorkeursrecht heeft de NEPROM een wetswijziging in beweging gebracht. In het nieuwe voorstel voor de Aanvullingswet Grondeigendom wordt hieraan invulling gegeven.

De NEPROM heeft een wetswijziging in beweging gebracht. De huidige Wet voorkeursrecht gemeenten staat niet toe dat een eigenaar van gronden waarop een gemeentelijk voorkeursrecht rust, de grond aan een initiatiefnemer vervreemdt die vervolgens tot realisatie van het bestemmingsplan overgaat, zonder de grond eerst aan te bieden aan de gemeente. Omdat de huidige wettelijke bepalingen over zelfrealisatie bij onteigening ruimer zijn, heeft de NEPROM verzocht beide instrumenten op dit punt meer gelijk te schakelen. In het voorstel voor de Aanvullingswet Grondeigendom wordt hieraan invulling gegeven. 

Als de eigenaar aantoont dat de beoogde verkrijger bereid en in staat is om de nieuwe functie te verwezenlijken conform het omgevingsplan, geldt de aanbiedingsplicht niet. Er moeten wel concrete en serieuze plannen ten grondslag liggen aan de uitvoering volgens het omgevingsplan. Deze nieuwe mogelijkheid is vooral nuttig voor gemeenten die het instrument wel in willen zetten om de grondrouting te sturen met het doel het omgevingsplan gerealiseerd te krijgen, maar die eigenlijk niet de intentie hebben of er geen belang bij hebben de grond af te nemen.

Het voorstel wordt binnenkort behandeld in de Tweede Kamer. Inwerkingtreding staat gepland op 1 januari 2021.

Voor vragen of suggesties kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070 - 3370 335).

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/grondbeleid2.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/grondbeleid2.jpg

Tags