Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
25 april 2014
Ladder voor duurzame verstedelijking
Onder het motto "Getrapte ordening of dubieuze opgang?" organiseert de NEPROM op 6 mei een bijeenkomst over de Ladder voor duurzame verstedelijking, voor leden, gemeenten, provincies en adviseurs.

Getrapte ordening of dubieuze opgang?

In artikel 3.1.6. lid 2 en 3 Bro is de zogenoemde ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ vastgelegd. Hierin is omschreven dat een goede onderbouwing is vereist van nut en noodzaak van een stedelijke ruimtevraag. Ook wordt een zorgvuldige ruimtelijke inpassing gevraagd.

De relevante passages geven aan welke concrete stappen gezet moeten worden door een gemeente of van een provincie om een juiste (ruimtelijke) afweging te borgen. Zo moet er sprake zijn van een actuele regionale behoefte. Voorts moet aangegeven worden in hoeverre binnen stedelijk gebied in die behoefte voorzien kan worden, door herstructurering, transformatie of anderszins. Zo niet, dan moet er bovendien ingegaan worden op de vraag of de (buitenstedelijke) locatie passend ontsloten is/wordt, gebruik makend van verschillende manieren van vervoer.

De ladder voor duurzame verstedelijking is 1 oktober 2012 ingevoerd. Jurisprudentie over dit nieuwe instrument komt inmiddels los. Een geschikt moment dus om dit instrument te agenderen en evalueren. Tijd om met elkaar in discussie te gaan over de werking van en ervaringen met deze procesvereiste bij ruimtelijke besluiten.

Zetten gemeenten en provincies het instrument in? Blijft het bij de ladder als procesvereiste? Voegt de verplichting daadwerkelijk iets toe? Wordt de ladder wel op het juiste moment inde planvorming ingezet? Heeft de ladder geen ongewenste bijeffecten?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens een bijeenkomst die de NEPROM op 6 mei over dit onderwerp organiseert, voor leden, gemeenten, provincies, adviseurs en andere betrokkenen, op uitnodiging.

Voor informatie kun je contact opnemen met Nicolette Zandvliet (070 - 337 0335).

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/keukentrap.jpg

Tags