Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningnood%20website%202.png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningnood%20website%202.png
Nieuws
16 november 2021
Miljard voor woningbouw sneller beschikbaar
Mede door de lobby van de NEPROM komt de miljard voor de woningbouw grotendeels in 2022 beschikbaar. Hiervan is 250 miljoen euro bestemd voor de Woningbouwimpuls en 500 miljoen voor de veertien grote gebieden.

Tijdens Prinsjesdag 2021 stelde het kabinet voor de komende tien jaar 100 miljoen euro per jaar beschikbaar om additionele woningbouw te faciliteren. De NEPROM noemde dat een mooi gebaar, maar benadrukte dat dit bedrag over tien jaar uitgesmeerd niet meer is dan een druppel op een gloeiende plaat. Wij pleitten ervoor om die miljard in zijn geheel in 2022 te besteden. 

Uit een brief aan de Tweede Kamer blijkt dat dat de minister aan deze oproep gehoor heeft gegeven. De minister schrijft hierin dat zij er vanwege de urgentie van de problemen op de woningmarkt voor heeft gekozen om de middelen zo snel mogelijk in te zetten. De middelen gaan naar de veertien grootschalige woningbouwgebieden, de Woningbouwimpuls en naar het oplossen van diverse knelpunten. 

Veertien grootschalige woningbouwgebieden 
Zij stelt de helft van het bedrag in 2022 beschikbaar om een impuls te geven aan de ontwikkeling van de veertien grootschalige woningbouwgebieden. Dit is bestemd voor aan kleinere investeringen in infrastructuur en het realiseren van groen als randvoorwaarde om meer woningen te bouwen, uitplaatsen van bedrijven en tijdelijke woningen. 

Woningbouwimpuls 
Voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls zet de minister 250 miljoen euro in. Daarbij komt extra nadruk op het realiseren van meer woningen en minder op het versnellingseffect. Het loket voor de vierde tranche gaat in 2022 open. Daaraan voorafgaand onderzoekt de minister hoe zij de regeling kan aanpassen om het additionele karakter van de met de impuls te bouwen woningen te borgen en hoe zij de Woningbouwimpuls kan gebruiken om meer sturing te geven aan de voortgang van woningbouwprojecten in gemeenten. 

Diverse knelpunten
Diverse knelpunten moeten worden opgelost om de woningbouw voor elkaar te krijgen. De minister noemt doorlooptijden, onvoldoende mogelijkheden tot regie vanuit het Rijk, onvoldoende regie op grondbeleid en beperkte capaciteit bij medeoverheden, Raad van State en in de bouw. Voor het oplossen hiervan komt 250 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag komt in een periode van vier jaar beschikbaar, verdeeld over verschillende posten, zoals flexpools, het expertteam Woningbouw, het opstarten van een landelijke grondfaciliteit en extra capaciteit bij de Raad van State. 

Meer geld nodig 
De NEPROM is blij dat de oproep om het geld voor de woningmarkt sneller in te zetten effect heeft gehad. Tegelijk is dit nog onvoldoende. Jan Fokkema zei kort voor publicatie van de Kamerbrief nog tegen Follow the money: "Als er geen passende regeling komt, kunnen we de doelstelling om 900.000 woningen te bouwen nooit waarmaken." Die uitspraak geldt nog steeds en dat weten ook het ministerie en de formerende partijen. Het is te hopen dat er snel een nieuw kabinet komt dat de benodigde investeringen in de woningmarkt en andere urgente daarmee samenhangende thema's mogelijk maakt. 


Tags