Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
7 januari 2015
NEPROM bepleit gelijke rechten voor kopers nieuwbouwwoningen
Afwijken van het Bouwbesluit moet ook mogelijk zijn als woningen door professionele opdrachtgevers worden ontwikkeld.

Eind vorig jaar stuurde minister Blok een wijziging van het Bouwbesluit naar de Tweede en de Eerste Kamer. Daarin wordt de mogelijkheid gecreëerd om voor woningen die in particulier opdrachtgeverschap worden gebouwd op een aantal onderdelen af te wijken van het Bouwbesluit.

Het betreft onder andere voorschriften ten aanzien van een aansluiting op nutsvoorzieningen, het aanbrengen van een buitenberging, het realiseren van buitenruimte en andere voorschriften. Kortom, echte deregulering! De NEPROM bepleit echter wel gelijke rechten voor consumenten en stelt dat het op onderdelen afwijken van het Bouwbesluit evenzeer moet gelden voor kopers van nieuwbouwwoningen die door professionele opdrachtgevers worden ontwikkeld.

De NEPROM juicht het voorstel van de minister toe. Het past in deze tijd, waarin de burger meer keuzevrijheid wordt geboden en de overheid uitsluitend nog bescherming biedt in situaties waar dat echt noodzakelijk is. Wel onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de consument zijn keuze zeer bewust maakt en ook in vrijheid kan maken.

Uitsluiting is ten onrechte
De NEPROM vindt het van groot belang dat de vrijheid die particuliere opdrachtgevers krijgen, ook wordt geboden aan de consumenten die niet zelf opdrachtgever zijn voor hun nieuwe woning, en die er voor kiezen om hun woning van een professionele opdrachtgever te kopen in zogenoemde projectbouw.

De minister sluit nu ten onrechte deze categorie uit. Wij vinden dat het niet te verdedigen valt dat een koper in projectbouw minder rechten heeft dan een particuliere opdrachtgever. Natuurlijk dient dit recht met de nodige waarborgen te worden omkleed, zodat er nadrukkelijk sprake is van een vrije, bewuste en realistische keuze.

Borging keuzevrijheid voor consument
Wij stellen voor om in de tekst van het Bouwbesluit een passage op te nemen waarin “particulier opdrachtgeverschap” gelijkwaardig wordt gesteld aan “de situatie waarin de koper van een projectmatig ontwikkelde woning bij het tekenen van het koopcontract expliciet de vrije keuze wordt geboden om op specifiek te benoemen punten af te wijken van het Bouwbesluit”. Op deze wijze wordt geborgd dat er werkelijk sprake is van keuzevrijheid voor de consument die een specifieke projectwoning koopt.

In het geval van een buitenberging bijvoorbeeld, betekent dit dat een nieuwbouwwoning altijd inclusief een buitenberging te koop wordt aangeboden, conform het Bouwbesluit, maar dat de consument in bepaalde omstandigheden de keuzevrijheid wordt geboden om van die buitenberging af te zien, bijvoorbeeld omdat hij zijn geld aan andere woningkwaliteiten wenst te besteden. Bijvoorbeeld aan een luxe keuken of badkamer of bijvoorbeeld aan pv-cellen op het dak.

Oneerlijke concurrentie
Mocht ons voorstel om de koper van een projectwoning dezelfde rechten te verlenen als een particuliere opdrachtgever onverhoopt worden afgewezen, dan zullen wij nadrukkelijk protest aantekenen tegen dit Besluit en het ook onder de aandacht brengen van de Autoriteit Consument en Markt. Deze vorm van onnodige rechtsongelijkheid tussen kopers van een woning via particulier opdrachtgeverschap en kopers van een projectwoning leidt namelijk vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt tot oneerlijke concurrentie en ernstige benadeling van kopers van projectwoningen.

Aansluitplicht op warmtenetten
De NEPROM vraagt in dit kader in het bijzonder aandacht voor de vrijstelling die particuliere opdrachtgevers door het besluit krijgen van de aansluitplicht op distributienetten voor elektriciteit, gas en warmte. De NEPROM heeft zich in het verleden namelijk sterk verzet tegen de algehele invoering van de aansluitplicht op warmtenetten bij nieuwbouw. Met de aansluitplicht op warmtenetten zijn namelijk niet alleen aanzienlijke kosten voor de consument gemoeid (oplopend tot soms € 10.000 per aansluiting c.q. woning), maar tevens vormt een warmtenet vaak niet de meest duurzame en efficiënte en technisch niet de meest optimale oplossing voor de consument.

Zeker bij de aanscherping van de EPC naar 0,4 met ingang van 2015 heeft een aansluiting op een warmtenet, vanwege het zeer geringe energiegebruik ten behoeve van ruimteverwarming en tapwaterverwarming, nauwelijks of geen milieurendement, terwijl een warmtenet wel gedurende de volledige exploitatieperiode zeer hoge (meer)kosten voor de consument met zich meebrengt. Om die reden vinden wij het absoluut noodzakelijk dat een koper van een projectwoning ook de mogelijkheid geboden wordt om af te zien van een aansluiting op een warmtenet.

De NEPROM heeft haar reactie in een brief aan de leden van de Tweede en Eerste Kamer en naar minister Blok gestuurd. We vertrouwen er op dat zij de kopers van projectwoningen niet in de kou laten staan en hen niet onnodig beknotten in hun keuzevrijheid en opzadelen met vermijdbare, hoge kosten.

https://intern.neprom.nl/dvdp2012/Nieuwsafbeeldingen/blok0.jpg

Tags