Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/integriteit.jpg
Nieuws
8 juli 2015
NEPROM berispt Ballast Nedam
Het NEPROM-bestuur heeft het bouw/ontwikkelbedrijf Ballast Nedam, lid van de NEPROM, berispt vanwege een integriteitsschending die zich in 2007 bij Ballast Nedam heeft voorgedaan.
De NEPROM, de vereniging van professionele projectontwikkelaars, heeft het bouw/ontwikkelbedrijf Ballast Nedam, lid van de NEPROM, berispt vanwege een integriteitsschending die zich in 2007 bij Ballast Nedam heeft voorgedaan.

De NEPROM hanteert sinds 2002 een Gedragscode die haar leden verplicht om zich aan integriteitsregels te houden. Op verzoek van de NEPROM heeft Ballast Nedam in 2012 het NEPROM-bestuur geïnformeerd over een mogelijk incident dat zich bij Ballast Nedam heeft voorgedaan. Directe aanleiding daartoe waren berichten in de media in 2012 inzake de mogelijke betrokkenheid van een voormalig directeur van Ballast Nedam bij strafbare feiten in het dossier van een voormalig gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.

Onafhankelijk onderzoek
Op verzoek van de Commissie Gedragscode van de NEPROM heeft Ballast Nedam een extern onafhankelijk onderzoek naar het incident ingesteld en daarover gerapporteerd. Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt dat het voormalige directielid handelde in tegenspraak met de binnen Ballast Nedam geldende regels en valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Het directielid in kwestie heeft een schikking getroffen met het OM. Of deze schikking ook betrekking heeft op omkoping of corruptie is in het onderzoek niet vastgesteld. Ook is niet met zekerheid vast komen te staan of ook andere personen binnen Ballast Nedam wetenschap hadden van de betaling aan de voormalig gedeputeerde. In het onderzoek is vastgesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat ook Ballast Nedam als onderneming door het OM als verdachte is aangemerkt.

Ongeoorloofde betaling
De Commissie Gedragscode heeft op basis van het onderzoek vastgesteld dat er een ongeoorloofde betaling op basis van een valse factuur door Ballast Nedam aan een politiek ambtsdrager heeft plaatsgevonden in een situatie waarin overleg met die bestuurder werd gevoerd over zaken waarbij Ballast Nedam een groot belang had. Een dergelijke betaling is – nog los van de strafrechtelijke aspecten daarvan - een zeer ernstige overtreding van de NEPROM Gedragscode. Te meer daar de betrokken persoon op directieniveau functioneerde.

Berisping
Op advies van de Commissie Gedragscode heeft het NEPROM-bestuur Ballast Nedam berispt voor deze ernstige overtreding. Het bestuur betreurt het dat er een lange periode is verstreken tussen het incident en de berisping, maar is van mening dat de oorzaak daarvan bij Ballast Nedam ligt.

Het NEPROM-bestuur realiseert zich dat na het bekend worden van het incident er vele personele wisselingen zijn geweest binnen Ballast Nedam, tot op het hoogste niveau, waardoor geen van de ten tijde van het incident verantwoordelijke personen op dit moment nog werkzaam zijn bij Ballast Nedam. Het NEPROM-bestuur heeft met instemming kennis genomen van het feit dat Ballast Nedam op het hoogste niveau het incident met kracht heeft veroordeeld en een groot aantal acties heeft uitgevoerd gericht op de verbetering van de integriteitscultuur binnen Ballast Nedam.

Door het instellen van onafhankelijk onderzoek, het publiekelijk naar buiten treden over incidenten en het zo nodig treffen van sancties toont het NEPROM-bestuur dat het haar ernst is met de bestrijding van integriteitschendingen binnen de sector. Deze strenge aanpak wordt breed gesteund binnen de vereniging.

Lees het volledige Advies Commissie Gedragscode aan NEPROM-Bestuur betreffende Ballast Nedam.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/integriteit.jpg

Tags