Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/BouwstikstofdecemberWebsite.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/BouwstikstofdecemberWebsite.png
Nieuws
18 juni 2020
NEPROM-inbreng voor AO Bouwen
​Ten behoeve van het AO Bouwen heeft de NEPROM in een brief aan de Kamerleden haar visie toegelicht op de onderwerpen Woningbouwimpuls, Coronacrisis, Rijnenburg en Stikstof. Hoewel dit laatste niet is geagendeerd, achten wij dit van groot belang voor de voortgang van het bouwen.

Op donderdag 18 juni vindt er in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over Bouwen. De NEPROM heeft in een brief haar visie toegelicht op de agendapunten Woningbouwimpuls, Coronacrisis en Rijnenburg. Hoewel ‘Stikstof’ ontbreekt als onderwerp op de agenda hebben wij ook hierover enkele aandachtspunten meegegeven, omdat dit van groot belang is voor de voortgang van het bouwen.

Woningbouwimpuls
Wij zien dat van de Woningbouwimpuls een stimulans uitgaat richting gemeenten en verwachten dat deze bijdraagt aan een versnelling in de bouw van meer betaalbare woningen. Om nog meer profijt te hebben van de Woningbouwimpuls doen wij drie suggesties: opgedane inzichten delen, een actievere rol vanuit de marktpartijen onderzoeken en bezien of er voldoende aanleiding is om structureel investeringsmiddelen voor de verstedelijking vrij te maken.

Coronacrisis
Met instemming hebben wij kennis genomen van het pakket aan maatregelen dat erop gericht is om zoveel mogelijk door te bouwen tijdens de coronacrisis. In het verlengde daarvan hebben wij met een brede Woningbouwalliantie van gemeenten, (woon)consumenten en marktpartijen een pleidooi opgesteld met als titel  'De crisis uit investeren met toekomstbestendige woningbouw'.

Rijnenburg
De minister prijst de inzet van de regio Utrecht na het sluiten van de Woondeal om de plancapaciteit te verhogen. In onze overtuiging kan echter een groot deel van de recentelijk toegevoegde planvoorraad in de Utrechtse regio (onder andere in de A12-zone) niet snel genoeg gerealiseerd worden. Wij realiseren ons dat ook locaties aan de randen van en buiten bestaand stedelijk gebied, zoals Rijnenburg, de nodige uitdagingen kennen. Toch is het volgens ons nodig om dergelijke locaties versneld tot ontwikkeling te brengen om voldoende tempo te kunnen maken met de woningbouwproductie.

Stikstof
De vraag hoe de woningbouw in verband met de stikstofcrisis aangejaagd wordt en blijft, is uiterst urgent. Het is in onze ogen onacceptabel dat ruim een jaar na de uitspraken van de Raad van State nog geen begin van een oplossing voor de stikstofproblematiek in beeld is ten behoeve van de voortgang van de (woning)bouw. In lijn met de commissie Remkes bepleiten wij een hoger ambitieniveau wat betreft het terugdringen van de stikstofemissies en het herstel van de natuur en daar op vooruitlopend invoering van een realistische drempelwaarde voor de bouw van 0,5 mol/jaar/ha.