Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
22 maart 2013
NEPROM maakt bezwaar tegen verordening Limburg
De provincie Limburg heeft een ontwerp-verordening voor Zuid-Limburg gepubliceerd die de facto zou leiden tot een bouwstop.

De provincie Limburg heeft recentelijk een ontwerp-verordening voor Zuid-Limburg gepubliceerd die het in de komende periode de facto onmogelijk maakt om nog bestemmingsplannen voor woningbouw vast te stellen. Als motivatie voert de provincie Limburg de dreigende leegstand van woningen aan.

In zijn huidige vorm leidt de verordening volgens de NEPROM tot een bouwstop. Dit is een veel te zwaar middel, omdat het nieuwe investeringen compleet verlamt en de concurrentie op de woningmarkt zwaar verstoort.

Rechtsonzekerheid
De bouwstop is niet van toepassing op nieuwe woningen die voldoen aan de door Gedeputeerde Staten nog vast te stellen ‘Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg’. Deze werkwijze en de benoemde criteria leiden niet alleen tot te ruime beleidsvrijheid voor Gedeputeerde Staten, er ontstaat tevens een te grote mate van onvoorspelbaarheid, waardoor bedrijven ernstig gehinderd worden in hun onderneming.

Het zogenoemd ‘prioriteren’ van projecten kan volgens de NEPROM tot rechtsongelijkheid, rechtsonzekerheid en tot een ontoelaatbare beperking van de mededinging leiden. Regelmatig krijgt de NEPROM signalen van lidbedrijven dat gemeenten aan plannen op eigen grond, of grond waarbij de gemeente direct financieel belang heeft, planologische voorrang verlenen. Het ‘het eigen grond eerst’-principe. Wij vrezen dat vooraf vaag geformuleerde criteria ten behoeve van het prioriteren dit gedrag in de hand werken.

Overaanbod woningen?
Als gevolg van een krimpende bevolking in Zuid-Limburg zou er volgens de provincie een overaanbod aan woningen dreigen. Volgens de NEPROM is het echter principieel onjuist om naar aanleiding van conjuncturele bewegingen (lees: de huidige crisis op de woningmarkt) lange termijn RO-beleid vorm te geven.

Nog ernstiger is het dat in een dergelijke eendimensionale redenering geen ruimte is voor de kwalitatieve woningvraag. Dankzij nieuwe technieken en verbeterde processen kan de huidige bouwindustrie hoogwaardige producten leveren, die voorzien in de behoefte van een deel van de huidige Limburgse bevolking en van degenen die zich in Limburg willen vestigen. Ruimtelijk beleid mag er niet toe leiden dat de concurrentie op de woningmarkt tussen nieuwbouw en bestaande bouw niet meer tot stand kan komen.

Lees de brief van de NEPROM aan de provincie Limburg

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/zuid-limburg.jpg

Tags