Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/bouwtoezicht.jpg
Nieuws
8 april 2016
NEPROM over kwaliteitsborging voor het bouwen
De NEPROM hoopt dat de wet helpt bij het vastleggen en bewaken van kwaliteitsprocessen. Dus ook voor de zaken die (vaak al) goed gaan. Dat is in het kader van de bewustwording een goede zaak.

Dit artikel van Nicolette Zandvliet, juridisch beleidsmedewerker NEPROM, verscheen op 7 april op Omgevingsweb

Uit de brief van minister Blok van 24 maart 2016 kan geconcludeerd worden dat het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen dan toch op korte termijn bij de Kamer ingediend wordt. Er is in de markt, maar ook bij de overheden, veel onduidelijkheid over waarom dit proces zo lang duurt. Waar ligt dat aan? En wat vinden de diverse partijen en stakeholders hier nu van? Wat zijn hun standpunten en waarom zijn ze voor of juist tegen? Daarom heeft Omgevingsweb aan de belangrijkste stakeholders en partijen om hun mening gevraagd. Hieronder het standpunt van NEPROM.

Kwaliteitsborging in de bouw: op naar een nieuw stelsel

De spreekwoordelijke kogel is door de kerk.

Minister Blok heeft de Tweede Kamer 24 maart een brief gestuurd over de voortgang van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Aanvankelijk gaf hij aan nog te zoeken naar meer duidelijkheid over het draagvlak voor het voorstel. Hij geeft in de brief uiteindelijk aan, dat stakeholders op hoofdlijnen hun steun hebben gegeven aan de voorgenomen stelselwijziging en aandachtspunten hebben meegegeven voor de uitwerking en het vervolg.

De Minister hoopt het wetsvoorstel binnenkort bij de Tweede Kamer in te dienen. Het moest eerst nog door de Ministerraad.

Met het voorstel wordt een stelsel geïntroduceerd op grond waarvan marktpartijen meer verantwoordelijkheid krijgen om te waarborgen dat aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Tevens wordt het Burgerlijk Wetboek zo aangepast dat de bouwconsument beter beschermd wordt. Beide aspecten zijn (vanuit het oogpunt van kwaliteit en consumentenbescherming) een goede zaak, mits het nieuwe stelsel ook beter, sneller en goedkoper uitpakt. Het moet werkbaar zijn in de praktijk.

De NEPROM hoopt dat de wet helpt bij het vastleggen en bewaken van kwaliteitsprocessen. Dus ook voor de zaken die (vaak al) goed gaan. Dat is in het kader van de bewustwording goed.

De bedoeling is dat de kwaliteit er ook daadwerkelijk op vooruit gaat, zonder extra lasten voor de eindgebruiker.

Door marktpartijen en hun verzekeraars is de afgelopen tijd flink voorgesorteerd op het nieuwe stelsel. Ter voorbereiding zijn pilots gestart, worden ideeën om het nieuwe stelsel intern vorm te geven al verder uitgewerkt en wordt her en der flink geoefend; in samenwerking met gemeenten.

Het is belangrijk dat deze inspanningen ook lonen, bijvoorbeeld in de vorm van een navenante daling van de leges. Een belangrijk deel van de relevante werkzaamheden zal op grond van het nieuwe stelsel namelijk niet meer door gemeenten uitgevoerd worden. Een nieuw legesstelsel is dan ook op zijn plaats. Een stelsel dat uniform, transparant en proportioneel is.

Lees meer over dit wetsvoorstel en de standpunten van de diverse belangengroepen in het dossier Private Kwaliteitsborging