Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
16 december 2021
NEPROM positief over woningbouwplannen van coalitie
De NERPOM reageert in een persbericht op het nieuwe regeerakkoord van Rutte IV.

​Voorburg, 16 december 2021

De NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars verwelkomt de voornemens van het nieuwe kabinet. De forse investeringsimpuls in de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en het aantreden van een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maken het volgens de ontwikkelaars mogelijk om de woningproductie fors op te voeren.

De NEPROM is verheugd dat de hoofdlijnen uit de Actieagenda Wonen van 34 maatschappelijke organisaties, die in februari van dit jaar aan de politiek werd aangeboden, terug te vinden zijn in het regeerakkoord. Het is een verstandige keuze dat een nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de regie gaat voeren en met decentrale overheden prestatieafspraken gaat maken. We juichen het toe dat daartoe de Nationale Omgevingsvisie wordt geactualiseerd en van een uitvoeringsplan met uitvoeringskracht wordt voorzien. Wat de projectontwikkelaars betreft voert de nieuwe minister de regie over alle ruimtelijke opgaven, waarbij deze coördinerend optreedt voor alle ruimtelijke investeringen vanuit de verschillende ministeries. De middelen die het nieuwe kabinet daarvoor vrijmaakt, waaronder de 7,5 miljard voor de infrastructuur naar de nieuwe woongebieden, de voortzetting van de woningbouwimpuls van 1 miljard voor betaalbare woningen en het afschaffen van de verhuurdersheffing, maken het voor de minister mogelijk om daadwerkelijk krachtig op de uitvoering te sturen.

Binnen en buiten de stad; groen groeit mee!
NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter: "We verwelkomen de keuze van de coalitie om in te zetten op woningbouw binnen de bestaande stad en daarbuiten. De vraag naar woningen in de steden is groot, maar het is goed dat het kabinet onderkent dat dat onvoldoende soelaas biedt." Volgens de NEPROM is het essentieel dat in de nieuwe woongebieden voldoende voorzieningen komen, dat ze goed met de fiets, het OV en de (elektrische) auto ontsloten worden en dat ontwikkeling van nieuwe woongebieden hand in hand gaat met het versterken van de kwaliteit van het omliggend groen en de natuur. Uitzetter: "Goed dat de coalitie juist daarvoor fors geld vrijmaakt en dat de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening daar een coördinerende en regisserende rol bij gaat vervullen. Zo kan het geld van verschillende departementen juist op die plekken ingezet worden waar het rendement maximaal is in termen van aantallen woningen en het versterken van de integrale kwaliteit van de omgeving."

100.000 nieuwe huizen per jaar
De NEPROM is blij dat in het coalitieakkoord de ambitie van 100.000 nieuwe woningen per jaar uit de Actieagenda Wonen is overgenomen, waarbij het grootste deel in het betaalbare segment moet worden gerealiseerd. Desirée Uitzetter: "Gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, beleggers en bouwers zullen hier een zware dobber aan hebben, maar de coalitie laat zien dat haar er veel aan gelegen is om dit te doen slagen. Wanneer we werkelijk gaan samenwerken en inzetten op slimme bouwsystemen met meer productie in woningfabrieken, dan moeten die ambities kunnen slagen. Essentieel is dat de kwaliteit niet uit het oog wordt verloren. Zowel waar het gaat om duurzaamheid en energiezuinigheid, als ook om de leefbaarheid van de nieuwe woongebieden waar de nieuwe bewoners van het begin af aan bij betrokken worden."

Betaalbaarheid voorop
De ontwikkelaars onderschrijven de keuze in het regeerakkoord voor de betaalbaarheid van de nieuwbouw. Corporaties kunnen door het afschaffen van de verhuurderheffing weer daadwerkelijk een rol van betekenis vervullen door hun productie op te voeren naar 25.000 sociale huurwoningen per jaar. Desirée Uitzetter: "Essentieel is dat de nieuwe minister voor VRO daar harde prestatieafspraken over maakt. Boter bij de vis. Naast betaalbare huur moeten er ook op grote schaal betaalbare koopwoningen onder de NHG-grens gebouwd worden voor starters op de koopmarkt. Zeer kansrijk in dat verband zijn de zogenoemde Koopstartwoningen, waarbij de kopers van nieuwbouwwoningen een korting tot zo'n 20% ontvangen, die ze weer terug moeten betalen bij verkoop van de woning." Zeer recent zond minister Ollongren hierover een brief naar de Tweede Kamer met daarbij een onderzoeksrapport dat in opdracht van BZK en NEPROM werd opgesteld, waarin de Koopstartregeling als positief wordt beoordeeld.

Afsluitend
De NEPROM ziet in het nieuwe regeerakkoord een uitstekende basis voor samenwerking voor de komende jaren. De ontwikkelaars vertrouwen er op dat de woningbouwcoalitie, waar de NEPROM eerder het initiatief toe nam, daarbij een vaste overlegpartner voor de nieuwe minister wordt.

 
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/regeerakkoord.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/regeerakkoord.jpg

Tags