Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
18 juni 2015
NEPROM praat mee over Omgevingswet
De NEPROM steunt de filosofie achter de nieuwe Omgevingswet. Inhoudelijk zetten wij ons in voor een aantal aanpassingen.
Op 1 en 8 juni heeft het wetgevingsoverleg van de Omgevingswet plaats gevonden. Tussendoor heeft de Minister schriftelijk gereageerd op mondelinge vragen van de Kamer en (op dit moment) ingediende amendementen.

De Kamer is onder de indruk van het verrichte werk en steunt de wet en vooral de filosofie daarachter. Zij komt neer op minder regels, een integrale aanpak en verandering van bestuurscultuur en bestuurlijke werkwijze.

Ladder voor duurzame verstedelijking
Mede naar aanleiding van de input van de NEPROM tijdens (twee) rondetafelgesprekken, is stevig gedebatteerd over de ladder voor duurzame verstedelijking. De meeste Kamerleden zijn tegen de juridische haarkloverij en onderzoekslasten die de ladder met zich mee brengt. De Minister is echter voorzichtig hieraan drastische gevolgen te verbinden. Zij wijst ook op de voordelen van de ladder. De NEPROM is in gesprek met het Ministerie over drastische aanpassing van de ladder.

Lokaal extra eisen aan duurzaamheid
Voor de NEPROM is een heikel punt dat de Omgevingswet gemeenten straks de vrijheid geeft om lokaal strengere duurzaamheidseisen te stellen dan vastgelegd in nationaal beleid. Bijvoorbeeld ten aanzien van materiaalgebruik en energieprestatie van gebouwen. Naar de mening van velen, waaronder de PvdA, leidt dit tot onnodige wildgroei die juist innovatie en economisch handelen remt. De Minister geeft aan dat zij het pertinent niet met de NEPROM eens is als het om decentralisatie van duurzaamheidsvoorschriften gaat. Zij ziet het probleem niet als gemeenten hun eigen duurzaamheidsnormen mogen stellen omdat de onderliggende berekeningsmethode hetzelfde blijft. Maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd, wat ons betreft.

Leges
Inspanningen van de NEPROM hebben er ook toe geleid dat een amendement over leges ingediend is. De VVD wil dat grondslagen netjes uitgewerkt worden in een Algemene Maatregel van Bestuur. Daar zijn wij het mee eens, mits de problematiek van de kruissubsidiering bij de bouwleges daarmee aangepakt wordt.

Omgevingsvisie
Geheel in lijn met het sinds het begin door de NEPROM ingenomen standpunt is ook een amendement ingediend op grond waarvan een gemeentelijke omgevingsvisie verplicht wordt. De Minister en de VNG hebben geen bezwaar tegen dit amendement. Ze laten het aan de Kamer over. Veel gemeenten zijn inmiddels al druk bezig met het maken van zo een visie.

Vervolg debat voor zomerreces
Een plenair debat zou nog voor het zomerreces plaats moeten vinden. Moties kunnen ook dan nog ingediend worden en de ingediende amendementen worden dan besproken; op basis van een schriftelijke reactie waar de Minister nog mee komt.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/tweede-kamer.jpg

Tags