Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Geluid%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Geluid%20website.png
Nieuws
7 juli 2020
NEPROM-standpunt Aanvullingsregeling geluid
IenW en BZK bereiden de ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet voor. Deze ontwerpregeling is een uitwerking van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet en ligt tot en met 20 juli a.s. ter inspraak.

IenW en BZK bereiden de ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet voor. Deze ontwerpregeling is een uitwerking van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet en ligt tot en met 20 juli a.s. ter inspraak. Wij ontvangen veel vragen en reacties van leden. Het onderwerp heeft veel aandacht gekregen in de pers. De NEPROM heeft haar standpunt aan leden van de Tweede Kamer gecommuniceerd en zal daarnaast tijdig inspreken op het concept, in overleg met andere brancheorganisaties.

Ons standpunt luidt kort gezegd als volgt. De NEPROM heeft kennisgenomen van de reactie van de provincie Noord-Holland op het concept en steunt de lezing van de provincie. Doordat een relevante formule zo wordt aangepast dat luchtvaartgeluid meetelt, wordt woningbouw in bepaalde en grote gebieden feitelijk onmogelijk. Bestuurders kunnen onder de Omgevingswet niet anders beslissen dan dat er geen woningen gebouwd kunnen worden, omdat er geen sprake is van een ‘aanvaardbaar leefklimaat’. Volgens blz. 13 van de Toelichting op de regeling wordt de formule aangepast omdat “tot uitdrukking komt dat sprake is van een aanmerkelijk hoger percentage ernstige hinder dan voordien werd aangenomen.”  Zo wordt het probleem (geluidsoverlast) niet opgelost, maar de negatieve gevolgen worden verplaatst. Het kan bovendien niet zo zijn dat voor de luchtvaart geen restricties gelden en alle risico’s op beperkingen voor de woningbouwsector zijn. Van samenhangend bronbeleid is kennelijk geen sprake. De discussie dreigt bovendien zijn slagschaduw vooruit te werpen doordat zij nu al het ondernemersklimaat en (langdurige) processen en investeringen op lange termijn beïnvloedt. De conceptregeling behoeft derhalve aanpassing volgens de NEPROM.

Aanvullende input en suggesties, bijvoorbeeld in de vorm van concrete plannen die mogelijk geen doorgang zouden kunnen vinden onder deze conceptregeling, kunnen doorgegeven worden aan Nicolette Zandvliet.