Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 februari 2020
Netwerkbijeenkomst Woondeal Arnhem-Nijmegen
Op 19 februari vindt de Netwerkbijeenkomst Woondeal Arnhem-Nijmegen plaats. De NEPROM zal hierbij aanwezig zijn met een afvaardiging van haar achterban.

​Op 19 februari vindt de Netwerkbijeenkomst Woondeal Arnhem-Nijmegen plaats. De NEPROM zal hierbij aanwezig zijn met een afvaardiging van haar achterban.

Ook veel gemeenten uit de regio, de provincie, het ministerie van BZK, en andere partijen die actief zijn in de regio zullen aanwezig zijn. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de Woondeal in wording en is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar te discussiëren over de inhoud van de Woondeal. De NEPROM is gevraagd of zij haar steun kan geven aan deze Woondeal. 

Naast inventariseren in welke vorm de NEPROM steun kan verlenen aan deze Woondeal, wil de NEPROM deze bijeenkomst benutten om het initiatief te nemen tot een permanent regio Arnhem-Nijmegen overleg tussen overheden en marktpartijen, met als onderwerp van gesprek de integrale verstedelijkingsopgave, en woningbouw in het bijzonder. Een dergelijk overleg op regioniveau bevordert de samenwerking tussen markt en overheid. In verschillende regio’s zijn hiermee inmiddels goede ervaringen opgedaan.

Het ministerie van BZK, de provincie en de regio Arnhem-Nijmegen leggen momenteel de laatste hand aan de Woondeal. Eerder werden woondeals afgesloten in de regio Utrecht, MRA, Zuidelijke Randstad en Eindhoven. In de Zuidelijke Randstad heeft de NEPROM de Woondeal in juni 2019 gesteund met een steunverklaring. De Woondeal behelst een langjarige samenwerking tussen overheidspartijen met als doel te komen tot een gezamenlijke inzet van instrumentarium en middelen om de woningbouwproductie te versnellen. De Woondeal bevat o.m. afspraken op het gebied van complexe en integrale gebiedsontwikkelingen, betaalbaarheid van de voorraad, en het verbeteren van de leefbaarheid in wijken. De overheden in de regio hechten er belang aan dat actieve marktpartijen in de regio betrokken worden bij de opzet van de Woondeal. Om de Woondeal kracht bij te zetten, worden marktpartijen gevraagd hun steun uit te spreken voor de Woondeal. De NEPROM is gevraagd om het initiatief daartoe te nemen. De daadwerkelijke ondertekening van de Woondeal en steunbetuiging van marktpartijen vindt later plaats, waarschijnlijk op 4 maart.

Tijdens de bijeenkomst horen we graag van de deelnemers welke andere opgaven en kansen in de regio Arnhem-Nijmegen zich voordoen en of er draagvlak en enthousiasme is om tot een meer permanent overleg tussen overheid en markt in de regio Arnhem-Nijmegen te komen.

Wil je meer informatie over de bijeenkomst of deze Woondeal in wording, stuur dan een mail naar Sander Voogt.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Nijmegen%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Nijmegen%20klein.png

Tags