Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
10 oktober 2018
Nieuwe NEPROM-publicatie: Transportify!
De nieuwe NEPROM-publicatie Transportify! is een handig hulpmiddel voor overheden en marktpartijen om in gesprek te gaan over passende parkeernormen in stedelijke ontwikkelingen.

​Hoe houden we onze steden bereikbaar in een tijd waarin veel bewoners en bedrijven daar een plek zoeken? En hoe scheppen we in de steden ruimte voor automobiliteit? Parkeren is een belangrijk onderdeel van deze vraagstelling. Zonder passende parkeeroplossingen zal het verder verdichten van de steden een lastige zaak worden. Overheid, opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen daar samen iets aan doen, om zo stedelijke woonmilieus aantrekkelijk te houden.

In de samenleving is een brede ontwikkeling gaande waarbij de consument aangeeft anders met mobiliteit in en om de stad te willen omgaan. Inventieve parkeerconcepten spelen hier nu al op in en kunnen mogelijk de kwaliteit van de stad behouden en verder verbeteren. Het is de kunst om vanuit een andere, meer integrale manier tegen woningontwikkeling aan te kijken; vanuit een duurzame gebiedsvisie met een grotere rol voor mobiliteitsafwegingen.

Transportify
Om meer vat op dit thema te krijgen is vanuit de NEPROM de werkgroep ‘Transportify’ in het leven geroepen. Deze werkgroep wil een nieuw perspectief aanreiken voor verstedelijking en mobiliteit/bereikbaarheid. Transportify doet daartoe handreikingen voor meer toekomstbestendige, duurzame woonmilieus en gaat hierover graag de dialoog aan, te beginnen met deze brochure die alternatieve vormen van parkeren en mobiliteit verkent.

De publicatie is een handreiking naar overheden en andere belanghebbenden om te komen tot slimmere gebiedsontwikkelingen waarbij meer flexibiliteit in parkeernormen en de toepassing van nieuwe oplossingen belangrijke ‘knoppen’ zijn om aan te draaien om zo de stedelijke leefkwaliteit een impuls te geven.

Versie 1.0
Nadrukkelijk is deze eerste publicatie een ‘1.0’ versie: we beginnen
klein met wat we nu kunnen doen om het parkeren in de stad op andere manieren vorm te geven. Toekomstige veranderingen in de stedelijke mobiliteit vragen waarschijnlijk groter en vernieuwender denken. Het is goed om met betrokken partijen daarover de komende tijd in gesprek te blijven; Transportify wil daar zeker een rol in spelen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/transportify.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/transportify.jpg

Tags