Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
8 februari 2023
No net land take
De NEPROM is negatief over invoering van Europees ‘No net land take‘-beleid om achteruitgang van de bodemkwaliteit tegen te gaan. Het middel is te grof, maar we steunen wel het achterliggende doel.
De Europese Commissie werkt aan beleid voor 'No net land take in 2050' (NNLT) ter bevordering van gezonde bodems. Tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door het PBL, liet Jan Fokkema zich zeer kritisch uit over de plannen.  

De gedachte achter No net land take is dat verdere afdekking van de bodem voorkomen moet worden. Het afdekken van de bodem leidt tot problemen zoals het verdwijnen van voedingsbodems, afname van biodiversiteit en verstoring van het afvoersysteem en het filtersysteem (verontreinigingen). Gezonde bodems zijn dus belangrijk voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Over hoe het beleid van NNLT concreet zal worden ingevuld is nog veel onduidelijkheid, zoals welke functies wel en niet onder NNLT vallen. De sprekers vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het PBL zetten hun vraagtekens bij de haalbaarheid van netto nul extra ruimtebeslag in het dichtbevolkte Nederland met de grote opgaven waar we voor staan. 

Ook het publiek was kritisch. Volgens Fokkema is het middel (nog) niet goed gedefinieerd en veel te grof. De NEPROM steunt wel het achterliggende doel dat we ons er voor in moeten zetten om de bodemkwaliteit te verbeteren en dat bij de noodzaak om te verstedelijken er op een verstandige wijze afwegingen gemaakt moeten worden. Maar het valt niet te voorkomen dat in een sterk verstedelijkt land als Nederland - waar de bevolking naar verwachting de komende jaren op bepaalde locaties verder groeit - de bodemkwaliteit achteruit zal gaan. Tegelijkertijd zijn er ook volop kansen om elders in Nederland de bodemkwaliteit te verbeteren. De steun voor dat principe en de kritiek op het instrument werden door de andere aanwezigen breed gedeeld. 

Een aantal landen in Europa, waaronder België en Duitsland, is wel voorstander van deze systematiek, zo hebben wij begrepen. Dat maakt het uitdagend te voorkomen dat NNLT in de huidige vorm als Europese regelgeving wordt ingevoerd.

NEPROM-leden moeten zich erop voorbereiden dat het verbeteren van de bodemkwaliteit in de toekomst een belangrijkere rol zal gaan spelen bij gebiedsontwikkeling. Wij volgen de ontwikkelingen en zetten ons in voor beter passende middelen om dat doel te bereiken. 

Op de website van het PBL is het seminar terug te zien. Onder downloads en links vind je de presentaties, een verslag van de bijeenkomst, de publicatie 'Quickscan toename van het ruimtebeslag in Nederland' en een podcast over NNLT met PBL-onderzoeker David Evers. 

Gebiedsontwikkeling.nu schreef ook een lezenswaardig verslag van de bijeenkomst. 
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/bodem.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/bodem.jpg

Tags