Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 juli 2015
Omgevingswet door naar Eerste Kamer
Nu de Tweede Kamer met grote meerderheid heeft ingestemd met de Omgevingswet, kan de behandeling worden voortgezet in de Eerste Kamer.
Nu de Tweede Kamer met grote meerderheid heeft ingestemd met de Omgevingswet, kan de behandeling voortgezet worden in de Eerste Kamer. Gezien de omvang van deze wetgevingsoperatie is de behandeling tot op heden snel en soepel verlopen. Het feit dat de Tweede Kamer en stakeholders vooraf en tussentijds werden geïnformeerd en commentaar konden geven speelt hierbij volgens de NEPROM een belangrijke rol.

Voor NEPROM-leden is het vooral interessant om te weten dat op basis van de ingediende moties en amendementen een omgevingsvisie verplicht wordt voor gemeenten; archeologische dubbelbestemmingen alleen aangewezen mogen worden als daar op basis van informatie aanleiding toe is, en (conform het beleid van de Minister) aan vereenvoudiging van de ladder voor duurzame verstedelijking wordt gewerkt.

Een aangenomen amendement over het onderwerp ‘leges’ zou ervoor moeten zorgen ook de door de NEPROM gevraagde duidelijkheid over dit onderwerp er komt.

Verder komt het ‘inpassingsplan’ zoals wij dat nu kennen in de huidige vorm niet terug. En tot slot is nog relevant dat bij aanvragen voor een omgevingsvergunning straks gegevens verstrekt moeten worden over ‘participatie en overleg met derden’. Ondanks dat om een nadere uitwerking (in een AMvB) gevraagd is, is hierbij het uitgangspunt dat niet voorgeschreven wordt 'hoe'. Er wordt dus niet bepaald waaraan het proces moet voldoen. Dat hangt bijvoorbeeld af van de aard en omvang van het project.

Ondertussen wordt aan de onderliggende Algemene Maatregelen van Bestuur gewerkt. Zoals het er nu naar uit ziet (indicatieve planning!), vindt in het voorjaar van 2016 de consultatieronde plaats en op dat moment worden de AMvB’s ook naar de Staten-Generaal verzonden.  

Bekijk hier de stemmingsuitslagen Omgevingswet: 

- Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)
- Moties ingediend bij de Omgevingswet
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/tweede-kamer.jpg

Tags