Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
8 april 2021
Ondertekening City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen
De NEPROM is als medeondertekenaar voornemens om een kennisontwikkelingsprogramma te starten met als doel de praktische uitvoerbaarheid van industrieel en circulair bouwen te vergroten.

​Persbericht, 8 april 2021

Tijdens de Innovatie Expo op 8 april tekent de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, een initiatief van het ministerie van BZK. De NEPROM zal zich samen met haar lidbedrijven in de komende jaren inspannen om nieuwe kennis te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen waar het gaat klimaatneutraliteit en circulariteit.

In de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen werken steden, provincies, Rijk, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, kennisinstellingen en koepelorganisaties samen om ambities op het gebied van duurzaam bouwen te verwezenlijken. De NEPROM is voornemens om samen met​ haar lidbedrijven en andere stakeholders in het kader van de City Deal een kennisontwikkelingsprogramma te starten met als doel de praktische uitvoerbaarheid van industrieel en circulair bouwen te vergroten. De NEPROM verwacht dat daardoor op termijn sneller, goedkoper en duurzamer geproduceerd kan worden, waardoor de klant beter wordt bediend en de toegevoegde maatschappelijke waarde van de sector wordt verhoogd.

1 miljoen toekomstbestendige woningen
In de komende 10 jaar moet een miljoen nieuwe woningen gerealiseerd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen, waarbij betaalbaarheid een belangrijk aandachtspunt is. Tegelijk staat de sector voor de opgave om dit circulair en klimaatneutraal te doen, met hernieuwbare grondstoffen en reductie van CO2 en stikstof. De projectontwikkelaar als professionele opdrachtgever speelt daarbij een essentiële rol. De NEPROM wil met haar leden een flink aantal pilotwoningbouwprojecten starten waar de kennis van industrieel en circulair bouwen wordt toegepast, waar nieuwe kennis wordt ontwikkeld en gedeeld, en waar de innovatie verder wordt aangejaagd en versneld. De NEPROM wil dat programma in nauwe samenwerking met gemeenten, het Rijk en andere stakeholders ontwikkelen.

Next level
In de afgelopen jaren heeft de NEPROM met partners in het kader van het ZEN-programma grote stappen gezet in het energieneutraal maken van nieuwbouwwoningen. In het kader van het ZEN-programma is in een groot aantal woningbouwprojecten vooruitlopend op de invoering van de BENG-eisen ervaring opgedaan met nieuwe technieken en toepassingen en is in het bijzonder aandacht besteed aan de consument.

Vorig jaar is samen met partners het KAN-programma gestart, waarbij ontwikkelaars, bouwondernemingen en gemeenten samenwerken om in een groot aantal woningbouwprojecten de nieuwe kennis op het terrein van klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen toe te passen, gezamenlijk nieuwe kennis op dat terrein te ontwikkelen en die te delen. Met het nieuwe programma Industrieel en Circulair Bouwen zet de NEPROM met haar leden belangrijke vervolgstappen richting klimaatneutraliteit, circulariteit en duurzaamheid in het algemeen.

City Deals
In City Deals werken gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties in gelijkwaardigheid samen aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Het concept van de City Deal is zes jaar geleden ontstaan in het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inmiddels zijn 27 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid.

 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/citydeal.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/citydeal.jpg

Tags