Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
30 augustus 2019
Ontwikkelaars bepleiten noodoplossing stikstofproblematiek
De NEPROM bepleit bij het Adviescollege Stikstofproblematiek om op korte termijn met een beoordelingskader te komen dat woningbouwprojecten vrijstelt van de regels ten aanzien van stikstofuitstoot.

De NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, bepleit bij het Adviescollege Stikstofproblematiek om op korte termijn met een beoordelingskader te komen dat woningbouwprojecten vrijstelt van de regels ten aanzien van stikstofuitstoot. Volgens de ontwikkelaars is dat verantwoord, omdat volgens hen wetenschappelijk is aangetoond dat woningbouwprojecten geen bijdrage leveren aan de stikstofproblematiek.

NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter schrijft dit in een brief aan Johan Remkes, de voorzitter van het adviescollege. Het college werd in juli van dit jaar door minister Schouten ingesteld  en heeft de opdracht gekregen om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Desirée Uitzetter: “Als gevolg van de stikstofproblematiek worden er op dit moment nagenoeg geen vergunningen meer afgegeven voor woningbouw. Dat is uiterst problemsatisch, omdat er al een groot tekort aan woningen is dat jaarlijks verder oploopt, waardoor wonen voor velen onbetaalbaar is geworden. Het kabinet moet daarom op korte termijn met een noodoplossing komen om woningbouw weer mogelijk te maken. Dat is verantwoord, omdat nieuwe woningen géén stikstof uitstoten.”

Op basis van recent onderzoek van RIVM en een NEPROM analyse die in opdracht van lidbedrijven van de NEPROM bij concrete bouwprojecten is uitgevoerd, concluderen de ontwikkelaars dat woningbouw niet leidt tot verhoging van de stikstofdepositie in de Natura2000-gebieden. Volgens Uitzetter leidt de bouw van een gemiddeld woningbouwproject tot “minder dan 1 gram stikstof per hectare per jaar; minder dan de inhoud van een zakje Chrysal voor in de vaas”, terwijl er vanuit andere bronnen, voornamelijk intensieve veeteelt en het verkeer, een equivalent van 100 kg kunstmest per hectare per jaar neerslaat. Uit alle onderzoeken en experimenten die zijn uitgevoerd blijkt dat een dergelijke kleine hoeveelheid geen enkele schadelijke invloed heeft, volgens de NEPROM.

De NEPROM bepleit in haar brief aan Remkes dat het adviescollege op zeer korte termijn een handelingskader specifiek voor de woningbouw uitbrengt, dat bevoegde gezagen voldoende zekerheid biedt om procedures voor woningbouw weer op te starten en dat ook bij eventuele beroepszaken de Raad van State een basis biedt voor beoordeling. NEPROM-voorzitter Uitzetter: “Basis voor dat handelingskader kan het opnieuw invoeren zijn van de oude vrijstellingsgrens van <0,05 mol/ha/jaar. Daarmee blijft het college dan aan de veilige kant, want in Duitsland geldt bijvoorbeeld een norm van 70 mol/ha/jaar. Omdat het uitrekenen van de stikstofdepositie bij elk woningbouwproject erg veel werk is en volstrekt zinloos is, stellen we voor dat de commissie ook een vuistregel in de handreiking opneemt. Die zou kunnen inhouden dat bij plannen met een grootte van minder dan 1.000 woningen en een afstand van minimaal 500 meter van het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied een stikstofberekening helemaal achterwege kan blijven. Dat bespaart heel veel onderzoekskosten en onnodige vertraging.”

De NEPROM voegt in haar berichtgeving daar aan toe dat zij de noodzaak van het met spoed terugdringen van de stikstofuitstoot onderschrijft, maar dat dat niet ten laste mag worden gebracht van de huurders en kopers van nieuwe woningen die daar part noch deel aan hebben.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/neprom-bestuur/DesireeUitzetter.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/neprom-bestuur/DesireeUitzetter.jpg

Tags