Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 september 2020
Projectontwikkelaars positief over begroting. Nu doorpakken!
In de Rijksbegroting zijn diverse maatregelen bekendgemaakt die moeten bijdragen aan het oplossen van het oplopende woningtekort. De NEPROM reageert positief en benadrukt dat de politiek nu door moet pakken.

Voorburg, 15 september 2020

NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter verwelkomt een aantal belangrijke maatregelen van het kabinet om de woningbouw te bevorderen. “We zijn positief dat het kabinet het budget van 1 miljard euro van de Woningbouwimpuls verhoogt en versneld wil uitgeven. Dat helpt gemeenten en marktpartijen om het aandeel betaalbare woningen te vergroten en woningbouwlocaties sneller tot ontwikkeling te brengen omdat er meer geld beschikbaar is voor het saneren van verouderde bedrijfsterreinen, de aanleg van infrastructuur en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Ook is het goed dat corporaties door een ruime korting op de verhuurheffing meer financiële ruimte krijgen zodat zij de nieuwbouw kunnen verhogen naar 25.000 sociale huurwoningen per jaar. Tevens verwelkomen wij de extra middelen voor de flexpools met deskundigen die gemeenten helpen om de woningbouwplannen te versnellen.”

Versneld woningbouwlocaties in gereedheid brengen
Hoe positief de ontwikkelaars ook zijn over het voorliggende pakket, volgens hen is er meer nodig om woningzoekenden een reëel perspectief op een woning te bieden. Uitzetter: “Cruciaal voor de woningproductie is dat er snel meer en grotere woningbouwlocaties beschikbaar komen. Het aanbod daarvan droogt nu snel op. De meeste grote locaties zijn volgebouwd en het starten van nieuwe grote gebiedsontwikkelingen ondervindt teveel vertraging, onder meer door een oplopend tekort aan investeringscapaciteit en een tekort aan personele capaciteit bij gemeenten. Bovendien is er toenemende verdeeldheid binnen gemeenten en provincies over de bestemming van locaties en neemt het aantal bezwaarprocedures van belanghebbenden toe met alle nadelige gevolgen. We juichen het daarom toe dat het Rijk de besluitvorming over 14 grote woningbouwlocaties gaat versnellen en met gemeenten en provincies duidelijke afspraken gaat maken over het aantal te bouwen woningen en het tempo waarin. Het is in onze ogen essentieel dat gemeenten personele en financiële steun ontvangen van het Rijk om die versnelling mogelijk te maken, maar het is ook nodig dat het Rijk veel strakker gaat sturen op de voortgang van woningbouwplannen en daar waar vertraging dreigt, doelgerichte maatregelen treft en zo nodig aanwijzingen geeft. Regio’s waarin gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties met gezamenlijke, regionale investeringsagenda’s komen die versneld tot meer woningbouw leiden, dient het Rijk ruimhartig te ondersteunen.”

Nu investeringskansen benutten
De NEPROM benadrukt dat dit het moment is om de woningbouw te benutten als één van de groeimotoren van Nederland en om een grote stap voorwaarts te zetten waar het gaat om duurzaamheid en toekomstbestendigheid van onze woningbouw. Daarvoor is het volgens de ontwikkelaars noodzakelijk dat het Rijk ook mee gaat investeren in grote gebiedsontwikkelingen, omdat het gemeenten en marktpartijen aan investeringskracht ontbreekt. Het oprichten van een Rijks ontwikkelbedrijf en uitbreiding van het instrumentarium met doorzettingsmacht is daarin een belangrijke, eerste stap. Ook dient volgens de NEPROM de eenmalige woningbouwimpuls van 1 miljard euro structureel te worden gemaakt.

Geef starters en doorstromers een kans
De NEPROM is kritisch over de voorgenomen maatregelen m.b.t. de overdrachtsbelasting. Uitzetter: “Hoewel de voorgenomen afschaffing van de overdrachtsbelasting voor jongeren de kansen voor starters op de woningmarkt vergroot, leidt de maatregel niet tot verhoging van de woningproductie. Wij pleiten in plaats daarvan voor het verhogen van de budgetten voor startersleningen, zeker voor de nieuwbouw, en voor het prudent verruimen van de financieringsmogelijkheden van starters, zodat zij daadwerkelijk kunnen kiezen tussen huren of kopen. Ronduit negatief zijn we over het verhogen van de overdrachtsbelasting naar 8% voor woningcorporaties en beleggers. Dat heeft grote negatieve invloed op de investeringscapaciteit en remt daarmee de nieuwbouw. Bovendien leidt de maatregel voor grote problemen in de uitvoering. Niet doen dus!”

Woningmarkt draait nu nog goed
De ontwikkelaars benadrukken dat de vraag op de woningmarkt nog nauwelijks te lijden heeft gehad onder de coronacrisis en dat het nu zaak is om de vele woningzoekenden een perspectief te bieden. Samen met 20 andere partijen, onder de vlag van de Woningbouwalliantie, bepleitte de NEPROM in juni van dit jaar bij Kamerleden en kabinet om miljarden vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren. De partijen spraken de verwachting uit dat hiermee de naderende economische crisis deels bezworen kan worden en er een inhaalslag gemaakt kan worden om het immense woningtekort van meer dan 330.000 woningen terug te dringen. Volgens de NEPROM geeft het kabinet met het Prinsjesdagpakket nu een positief signaal af, maar moet er meer gebeuren en de politiek moet de beloftes nu waarmaken.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/geld/prinsjesdag.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/geld/prinsjesdag.jpg

Tags