Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 juni 2017
Samenwerken aan gezonde kantorenmarkt
Markt, overheid en kantoorgebruikers hebben afgesproken dat ze blijven samenwerken om de kantorenmarkt gezonder te maken. Referentiepunt blijft het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren uit 2012.

Markt, overheid en kantoorgebruikers hebben afgesproken dat ze blijven samenwerken om de kantorenmarkt gezonder te maken. Referentiepunt voor deze partijen blijft het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren, dat zij op 27 juni 2012 tekenden. De komende twee jaar zetten de partijen in op vier acties; betere informatie over leegstand, effectievere ruimtelijke regie bij lokale en regionale overheden, meer delen van kennis en verbeteren van wettelijke instrumenten voor effectieve aanpak kantorenleegstand.

Er is de afgelopen jaren door het convenant veel meer aandacht voor de leegstand van kantoren. Beleggers verduurzamen, transformeren en zijn doordrongen van noodzaak tot sloop. Ontwikkelaars pakken marktkansen van herontwikkeling van kantoren. Banken toetsen financieringsvoorstellen aan het kantorenconvenant. De transparantie van de vastgoedmarkt is vergroot. Gebruikers kiezen minder vanzelfsprekend voor nieuwbouw. Overheden hebben belemmerende regels geschrapt en stimuleren transformatie en herbestemming met diverse maatregelen en programma’s. Zo heeft het Rijk de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur verruimd van 5 naar 10 jaar, is de zogenoemde ´BTW-integratieheffing´ afgeschaft en is het bouwbesluit ten aanzien van verbouwingen versoepeld. Ook heeft het Rijk landelijke expertteams op het gebied van transformatie en planschade opgezet.

Dalende leegstand
Mede doordat op landelijk niveau veel partijen bijdragen aan de aanpak van kantorenleegstand is deze in 2016 voor het eerst gedaald tot ongeveer 17 procent . Ook worden er sinds 2012 meer kantoren getransformeerd en gesloopt dan er nieuwe kantoren bijgebouwd worden. Er zijn regionale verschillen in Nederland en de leegstand concentreert zich in de Randstad. Recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving  laat zien dat de huidige kantorenvoorraad in kwantitatieve zin groot genoeg is om de vraag tot 2050 op te vangen. Nieuwbouw op enkele toplocaties zal nodig blijven om te voorzien in kwalitatief hoogwaardige en op veranderende behoefte toegesneden kantoorruimte.

Voortdurende samenwerking
De overheden en marktpartijen die betrokken zijn bij het kantorenconvenant hebben daarom afgesproken, na de afloop van het convenant vandaag, de komende twee jaar te blijven samenwerken bij de aanpak van kantorenleegstand. Het convenant werd mede op initiatief van minister Schultz – Van Haegen getekend op 27 juni 2012. Doel is en blijft om de kantorenmarkt in Nederland weer gezond te krijgen. Het convenant heeft op landelijk niveau zowel markt- (IVBN, Vastgoed Belang, NEPROM, Nederlandse Vereniging van Banken) als overheidspartijen (MRA, MRDH, G32, IPO, Rijk) en organisaties van kantoorgebruikers (Facility Management Nederland & CoreNet Global Benelux Chapter) samengebracht om aan dit doel te werken.

Geen onevenredige belasting nieuwbouw
Bovenstaande tekst is als gezamenlijk persbericht uitgebracht door de partners van het Kantorenconvenant. De NEPROM volgt de ontwikkeling van wettelijke instrumenten voor het aanpakken van kantorenleegstand zeer kritisch. Volgens ons is een goed functionerende kantorenmarkt een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij investeringen in sloop, transformatie en nieuwbouw hand in hand moeten gaan met verduurzaming van bestaande kantoren. Instrumenten die nieuwbouw onevenredig belasten, kunnen niet op onze steun rekenen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/leeg-kantoor.jpg

Tags