Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
4 december 2019
Sector: 'Stel spoedwet stikstof snel vast'
Zeven partijen in de bouw- en infrasector dringen er bij de Tweede en Eerste Kamer op aan om de Spoedwet aanpak stikstof snel vast te stellen. Dat staat in een brief die zij naar de Tweede en Eerste Kamer hebben gestuurd.

De Tweede Kamer bespreekt op 4 en 5 december de Spoedwet aanpak stikstof die ervoor moet zorgen dat de woningbouw en een aantal infrastructuurprojecten op korte termijn weer vlotgetrokken worden. Zeven partijen in de bouw- en woningsector dringen er bij de Tweede en Eerste Kamer op aan om de wet snel vast te stellen. Daarnaast bepleiten de partijen een veel ingrijpender pakket aan bronmaatregelen en een omvangrijk natuurherstelplan om ervoor te zorgen dat de Natura 2000-gebieden weer in een gunstige staat komen.

Bouwend Nederland, Aedes, NVB-Bouw, IVBN, Woonbond, NVM en NEPROM zijn uiterst kritisch over de Spoedwet aanpak stikstof. Volgens hen is de spoedwet niet meer dan een eerste stap die erg laat komt, uiterst gecompliceerd is en veel onzekerheid voort laat bestaan. Volgens de zeven partijen staan ze niet alleen in dat oordeel, gezien het advies van de Raad van State en de inbreng van een groot aantal organisaties voorafgaand aan het debat. Ondanks hun grote bezwaren dringen ze er bij de Tweede en Eerste kamer op aan om de spoedwet toch snel vast te stellen en tot uitvoering te brengen. Ze roepen de PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer op om de wet te steunen. Volgens de partijen kan de wet met grote inspanningen van alle betrokken partijen enige tijd voor een aantal projecten soelaas bieden. Daarmee koopt de politiek tijd om tot een veel omvattender oplossing te komen.

Veel ingrijpender bronmaatregelen
De zeven organisaties beklemtonen dat het kabinet en de Kamer na vaststelling van de wet niet achterover mogen leunen en dat het eigenlijke werk dan pas begint. Volgens hen moet met grote voortvarendheid een veel omvangrijker pakket van wettelijke maatregelen worden vastgesteld. De partijen spreken over vergaand bronbeleid waarbij de stikstofdepositie niet met slechts een paar mol/ha/jaar daalt, zoals de spoedwet nu bewerkstelligt, maar heel veel forser zodat op termijn Natura 2000-gebieden weer in een gunstige staat komen. Dat vergt vergaande maatregelen in de verschillende sectoren.

Omvangrijk natuurherstelplan
De partijen benadrukken dat naast een generiek en krachtig bronbeleid er ook een omvangrijk natuurherstelplan moet komen, dat gericht is op het herstel van de natuurwaarden in onder andere de Natura 2000-gebieden en op de opbouw van een ecologische hoofdstructuur. De organisaties spreken over een plan waarvan de uitvoering jaren vergt en dat miljarden gaat kosten. Een en ander dient in samenhang plaats te vinden met opgaven op het terrein van klimaatadaptatie, energietransitie, bereikbaarheid, leefbaarheid en de woningbouwopgave.

Drempelwaarde voor de bouw- en infrasector
Tenslotte bepleiten de partijen dat een generieke drempelwaarde voor de bouw- en infrasector in het leven moet worden geroepen, in lijn met het advies dat de Raad van State naar aanleiding van de spoedwet uitbracht. Een dergelijke drempel is veel eenvoudiger en biedt veel meer zekerheid dan de uiterst complexe en arbeidsintensieve gebiedsspecifieke stikstofboekhouding die in de spoedwet is opgenomen. De partijen hebben eerder de suggestie gedaan om te kiezen voor een drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jr in de gebruiksfase en 1 mol/ha/jr voor de aanlegfase.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/BouwstikstofdecemberWebsite.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/BouwstikstofdecemberWebsite.png

Tags