Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
5 april 2023
Sleutelwoord: Vergewisplicht
Op de Bewust Veilig-dag 2023 sprak de commissie Woningmarkt van de NEPROM over verantwoord opdrachtgeverschap en veiligheid. Sleutelwoord: Vergewisplicht.

'Vergewisplicht' levert je 37 punten op bij Scrabble, zonder extra letter- of woordwaarde. Maar de vergewisplicht is alles behalve een spel. Verantwoord opdrachtgeverschap is bloedserieus. Dat wist Werner van Eck, directeur veiligheid bij Heijmans, desondanks op luchtige wijze over te brengen aan de leden van de commissie Woningmarkt van de NEPROM.

Commissievoorzitter Maarten van Duijn geeft een introductie op het onderwerp Verantwoord opdrachtgeverschap. Het is zeer toepasselijk dat de commissievergadering precies samenvalt met de Bewust Veilig-dag 2023. Maarten van Duijn roept in herinnering dat een aantal jaren geleden de NEPROM-ledenvergadering in het teken stond van veiligheid. Ingrid Koopmans, officier van justitie, heeft met haar indringende verhaal een blijvende indruk achtergelaten (zie het verslag uit 2018 met aan het einde veertien tips voor opdrachtgevers).

Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
Na een aantal krantenkoppen om het belang van veilig werken te onderstrepen, en een omschrijving van verantwoord opdrachtgeverschap, duikt Werner van Eck de Arbowet en het Arbobesluit in (zie presentatie). De Arbowet wet is vooral bekend vanwege de daarin vastgelegde verplichtingen voor de werkgever om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Minder bekend is dat deze verplichtingen ook gelden voor opdrachtgevers in het bouwproces. De opdrachtgever is degene voor wiens rekening een bouwwerk tot stand wordt gebracht en/of op wiens initiatief een bouwwerk tot stand wordt gebracht. Projectontwikkelaars dus! Al ontstaat er ook discussie over de vraag of in bepaalde situaties de belegger of de aannemer als opdrachtgever zou kunnen worden aangemerkt. Een eenduidig antwoord hierop is niet eenvoudig te geven, omdat de wet niet alleen kijkt naar je formele rol, maar ook hoe je acteert.

Werner van Eck neemt met de commissieleden de relevante artikelen uit de Arbowet en het Arbobesluit door. Hij vraagt de leden naar hun kennis en ervaringen en voorziet belangrijke begrippen van een heldere uitleg. Zo ontstaat een levendig gesprek, waarin het bewustzijn van de grote verantwoordelijkheid van de opdrachtgever groeit. De opdrachtgever kan die verantwoordelijkheid nooit helemaal 'weg contracteren'.

Vergewisplicht: zekerheid verkrijgen
Het sleutelwoord is 'vergewisplicht'. Deze houdt in dat de opdrachtgever verplicht is in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen. Dit betekent dat de opdrachtgever zich actief moet opstellen: hij moet pogen zekerheid te verkrijgen. De verplichting geldt voor elke opdrachtgever, van kleine en grote bouwwerken, inclusief de consument-opdrachtgever. Hij moet door bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die hij in de ontwerpfase maakt bepaalde risico's wegnemen of, als dat niet mogelijk is, beperken. De ontwerpfase is daarbij breed gedefinieerd en kan zelfs doorlopen in de uitvoeringsfase, bijvoorbeeld door de keuze voor andere techniek of werkwijze.

V&G-plan en coördinatoren
Een andere belangrijke verplichting is het (laten) opstellen van een V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan). Hoewel er vaak wordt gesproken over een V&G-plan ontwerp en een V&G-plan uitvoering is er feitelijk maar één V&G-plan. Er moeten wel moeten coördinatoren worden aangesteld voor de ontwerpfase en voor uitvoeringsfase, indien er twee of meer werkgevers dan wel zelfstandigen in de uitvoeringsfase werkzaamheden verrichten. De coördinator ontwerpfase moet zorgen voor het opstellen van een V&G-plan, waarbij hij gebruik kan maken van de input van de coördinator uitvoeringsfase. De coördinator uitvoeringsfase is verantwoordelijk voor het aanpassen van het plan als de voortgang van het werk daartoe aanleiding geeft. Het V&G-plan moet worden toegespitst op de specifieke omstandigheden van het betreffende project, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een belangrijke verkeersader die direct langs de bouwplaats loopt. De standaard gevaren op een bouwplaats horen in de risico-inventarisatie van de werkgever te staan en hoeven niet in het V&G-plan te worden opgenomen.

Meer informatie
Het PCOBB (Platform Centrale Ondernemingsraden Bouw & Bagger) heeft een zestal vragen geformuleerd die aannemers in een aanbestedingsfase aan hun opdrachtgever kunnen stellen. Deze vragen hebben enerzijds als doel de bewustwording bij alle opdrachtgevers in de markt te vergroten en anderzijds om ervoor te zorgen dat alle stukken die de opdrachtnemer nodig heeft, om op een juiste wijze invulling te kunnen geven aan de veiligheid op een project, aan hem worden verstrekt. Als opdrachtgever kun/moet je jezelf op deze vragen voorbereiden. Je kunt ze zien als hulpmiddel om je verantwoordelijkheid te nemen en aan je verplichtingen te voldoen.

Indien er vanuit de leden van buiten de commissie Woningmarkt behoefte is aan een bijeenkomst over verantwoord opdrachtgeverschap kunnen we dat organiseren. Verzoeken hiertoe kunnen worden ingediend bij Margriet Schepman.

Verder op de agenda
Andere onderwerpen tijdens de vergadering van de commissie Woningmarkt waren:

  • Rondje markt
  • Wetsvoorstel betaalbare huur
  • Woondeals
  • Presentatie en rondleiding project Vertical Sloterdijk

Meer informatie bij Margriet Schepman.

IMG-5569.jpg

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/veiligheid.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/veiligheid.jpg

Tags