Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
5 december 2019
Spoedwet aanpak stikstof door Tweede Kamer aangenomen
Vandaag is de Spoedwet aanpak stikstof aangenomen, zij het met tegenstemmen van o.a. de PvdA en GroenLinks. Het risico is daarmee reëel dat de wet in de huidige vorm niet door de Eerste Kamer komt.
Gisteren (04-12) toonden de Kamerleden zich tijdens het debat kritisch over de Spoedwet aanpak stikstof. Op hoofdlijnen deelt de NEPROM de geplaatste kanttekeningen, die onder andere betrekking hebben op de juridische houdbaarheid, uitvoerbaarheid en (beperkte) omvang van de voorgestelde maatregelen. Vandaag is de wet aangenomen, zij het met tegenstemmen van o.a. de PvdA en GroenLinks. Het risico is daarmee reëel dat de wet in de huidige vorm niet door de Eerste Kamer komt en dat zou ondanks onze kritiek op de wet toch uiterst teleurstellend zijn.

Wat is relevant om te weten?

De verslechteringsvergunning op grond van de Wet Natuurbescherming komt te vervallen. Dat was een nationale kop op Europese wetgeving. Voor projecten die significante gevolgen kunnen hebben, blijft wel een vergunning nodig. De toetsingsmaatstaf ligt daarmee wel op Europees niveau.

Er wordt een haakje voor een drempelwaarde geïntroduceerd. Voor drie categorieën. Zij hebben betrekking op de vaststelling van significante effecten, de vaststelling dat de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied niet aangetast worden of ter invulling van de ADC-toets. Zij kunnen bij ministeriële regeling of provinciale verordening uitgewerkt worden. Er kunnen projecten worden aangewezen die vervolgens worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Op de uitwerking en uitvoering daarvan is op dit moment nog geen zicht. Op korte termijn zullen hier nadere stappen gezet worden. 

Los van een eventuele drempelwaarde kan een stikstofregistratiesysteem ingericht worden. Hoe dat gaat functioneren, is nog niet duidelijk. Ook hier wordt ondertussen wel aan gewerkt en over nagedacht. Het reguleert de voorwaarden waaronder een vergunning verleend kan worden. Het vormt geen vrijstelling als zodanig.

Moties over natuurherstel
Twee aangenomen moties zijn noemenswaardig. Een motie (PvdA) om met de provincies een aanvullend langjarig pakket aan natuurherstelmaatregelen op te stellen en daarvoor structureel middelen beschikbaar te stellen, heeft het gehaald. Ook aangenomen is het voorstel (D66 en CU) om met de provincies begin 2020 te komen met een juridisch houdbaar, effectief en geloofwaardig pakket van praktische natuurherstelmaatregelen voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Dit is in lijn met het voorstel dat de NEPROM en zes andere brancheorganisaties hebben gedaan in een gezamenlijke brief (04-12).   

Vervolg
De behandeling van het voorstel wordt zo spoedig mogelijk voortgezet in de Eerste Kamer, zodat de behandeling voor het kerstreces afgerond kan worden.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Stikstofff%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Stikstofff%20klein.png

Tags