Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Stikstofklein.png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Stikstofklein.png
Nieuws
26 januari 2021
Stikstof moet top of mind blijven
De recent aangenomen Wet stikstofreductie en natuurverbetering bevat nog altijd teveel beperkingen voor met name de bouwsector. In het kader van de consultatie heeft NEPROM vragen gesteld over het ontwerpbesluit.

​Tijdens de losgebarsten verkiezingsstrijd werden door de regering, voordat het kabinet viel, nog altijd belangrijke stappen gezet. Zo is onder andere de Wet stikstofreductie en natuurverbetering aangenomen door de Tweede Kamer. De aanscherpingen zijn doorgevoerd en de ambities verhoogd. Er wordt geld voor een schonere bouwsector ter beschikking gesteld maar daarmee zijn we er nog niet.

Aandachtspunten
Volgens de NEPROM blijven de volgende aspecten onderbelicht;
1) hoe gaan we ervoor zorgen dat er voldoende stikstofruimte beschikbaar komt voor de benodigde economische ontwikkelingen en specifiek woningbouw? Maatregelen worden niet ingevoerd (veevoer) of zetten onvoldoende zoden aan de dijk. Neem maatregelen waar de meeste winst te halen valt; luidt ons advies;
2) er is te weinig aandacht voor infrastructuur. Zonder wegen geen nieuwe woonwijk. Wij vinden dat de uitstoot van verkeer niet toegerekend moet worden aan de nieuwe woningen maar aan de weg (de achtergronddepositie);
3) veel gemeenten worstelen met het bestemmingsplan vanwege de stikstofproblematiek. Daar moet een oplossing voor gevonden worden, die minder onderzoeken vraagt.   

Ontwerpbesluit stikstofreductie en natuurverbetering
Het ontwerpbesluit stikstofreductie en natuurverbetering lag ter inspraak. Daarin is een verplichting opgenomen tot emissiereductie op de bouwplaats; niet het transport ernaartoe. Dat roept veel vragen op bij de NEPROM. Die hebben wij in het kader van de consultatie gesteld. Het kan niet zo zijn, dat die verplichting ongelimiteerd en alleen voor de bouwsector geldt. We hebben suggesties voor aanpassing van het voorstel gedaan, zodat het beter aansluit op inspanningen die al verricht worden om tot reductie te komen en de beperkte bijdrage van de sector aan de uitstoot. 

Vervolg       
Op het moment van afronding van dit artikel is nog niet duidelijk of de parlementaire behandeling van het onderwerp ‘stikstof’ stopgezet wordt. We zijn in afwachting van de uitslag van de verkiezingen en daarmee de afwachting van de voortzetting door een nieuwe regering en volksvertegenwoordiging. Wat ons betreft zijn er nu stappen nodig. Wij zullen die blijven zetten.